GETTY IMAGES CONTENT LICENTIEOVEREENKOMST

LAATST BIJGEWERKT: januari 2020

Dit is een licentieovereenkomst tussen u en Getty Images, waarin uiteengezet wordt hoe u foto's, illustraties, vectoren en videoclips (individueel en collectief, “content”) kunt gebruiken waarvoor Getty Images u een licentie heeft verleend. Door content te downloaden van Getty Images, stemt u in met de voorwaarden van deze overeenkomst.

 1. Welk type licenties biedt Getty Images u? Getty Images biedt u drie types licentiemodellen: royalty free (“RF”), rights-ready (“RR”) en rights managed (“RM”). Royalty free betekent niet dat er geen kosten verbonden zijn aan de licentie. Royalty free betekent daarentegen dat de licentierechten één keer worden betaald en dat er vervolgens geen extra royalty's behoeven te worden betaald wanneer de content opnieuw gebruikt wordt. Royalty free content geniet een licentie voor een wereldwijd, onbeperkt, niet aan tijd gebonden gebruik. De prijs is gebaseerd op de bestandsgrootte. Rights managed- en rights-ready content worden gelicentieerd voor specifieke gebruikstypes en de prijs is gebaseerd op factoren zoals grootte, plaatsing, gebruiksduur en geografische distributie.

  Licentie voor proeflay-out: U mag gedurende 30 dagen na de downloads op aanvullende wijze content van de website van Getty Images uitsluitend voor testen of proeven (proefbeelden of proeflay-out) gebruiken. Tot de aankoop van een licentie, mag de content echter niet worden gebruikt in de definitieve versie van het materiaal of in materiaal dat toegankelijk is voor het publiek. Geen andere rechten of garanties worden verleend voor proeflay-out.

 2. Hoe kan ik gelicentieerde content gebruiken? U mag gelicentieerde content op elke manier gebruiken die consistent is met de onderstaande toegekende en onbeperkte rechten (zie Beperkingen hieronder). De rechten die onderworpen zijn aan deze beperkingen en de overige voorwaarden in deze overeenkomst, die door Getty Images aan u zijn toegekend, zijn:

  Royalty free
  Rights managed/Rights-ready
  Eeuwigdurend, wat inhoudt dat er geen vervaldatum of einddatum geldt voor uw rechten om de content te gebruiken. Wereldwijd, betekent content die in eender welke geografische regio kan worden gebruikt. Onbeperkt, houdt in content die u een onbeperkt aantal keer kunt gebruiken. Om het even welke en alle media, betekent content die in papieren en digitaal formaat of op een ander medium of in een ander formaat kan worden gebruikt. Niet-Exclusief, wat inhoudt dat u geen exclusieve rechten heeft om de content te gebruiken. Getty Images kan dezelfde content aan andere klanten licentiëren. Indien u exclusieve rechten wilt ontvangen voor het gebruik van royalty free content, neem dan contact op met Getty Images om te onderhandelen over een opkoop.
  Beperkt tot het specifieke gebruik, het medium, de tijdsduur, de oplage, de plaatsing, de grootte van de content, en de geselecteerde regio en eventuele andere beperkingen waaraan de content onderworpen is op de website van Getty Images (of mogelijk andere methodes voor content-levering) of op een orderbevestiging of factuur. Niet-Exclusief, wat betekent dat, tenzij anders aangegeven op de website, uw factuur, verkooporder of afzonderlijke overeenkomst, u geen exclusieve rechten heeft om de content te gebruiken. Getty Images kan dezelfde content aan andere klanten licentiëren.

  Voor de toepassing van deze overeenkomst betekent “gebruiken” kopiëren, reproduceren, wijzigen, bewerken, synchroniseren, uitvoeren, weergeven, uitzenden, publiceren of er anderszins gebruik van maken. Zorg dat u de onderstaande sectie Beperkingen leest om kennis te nemen van de uitzonderingen.

 3. Beperkingen.

  1. Geen onrechtmatig gebruik. U mag content niet gebruiken op een pornografische, lasterlijke of andere onrechtmatige manier, of in schending met de toepasselijke regelgeving (inclusief voor sport content, beperkingen of introductiebrieven uitgegeven door een sportbond of overheidslichaam) of sectorcodes.
  2. Geen commercieel gebruik van redactionele content. Tenzij aanvullende rechten zijn vermeld op de Getty Images factuur of verkooporder, of zijn verleend door een afzonderlijke licentieovereenkomst, mag u content aangegeven als “redactioneel” niet gebruiken voor commerciële, promotie-, advertentie-, onderschrijvings-, reclame- of merchandisingdoeleinden. Dit type content is niet uitgegeven als model of release van een rechthebbende en is uitsluitend bedoeld voor gebeurtenissen of topics met voldoende nieuwswaarde of die het algemene belang dienen.
  3. Geen wijziging van redactionele content. Content die aangegeven is als “redactioneel” mag worden bijgesneden (cropping) of anderszins worden bewerkt om de technische kwaliteit te verbeteren, mits de redactionele integriteit van de content niet wordt gecompromitteerd, maar u mag content niet op andere wijzen veranderen.
  4. Geen gebruik van een op zichzelf staand bestand. U mag content nooit zodanig gebruiken dat derden het als een op zichzelf staand bestand kunnen downloaden, extraheren of herdistribueren (dat wil zeggen alleen het op zich zelf staande content bestand, los van het project of het eindgebruik).
  5. Geen gevoelig gebruik zonder disclaimer. Indien enige content een model of eigendom omvat dat in verband met een onderwerp wordt gebruikt dat door een redelijke persoon als onflatteus of overmatig controversieel kan worden beschouwd (bijvoorbeeld seksueel overdraagbare ziektes) moet u aangeven: (1) dat de content uitsluitend ter illustratie wordt gebruikt, en (2) dat een eventuele persoon afgebeeld in de content een model is. U zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Stockfoto. Geposeerd door een model.” Er is geen disclaimer vereist voor content aangegeven als “redactioneel”, wanneer dit gebruikt wordt op een niet misleidende, redactionele manier.
  6. Geen valse voorstelling van auteurschap geven. U mag geen valse voorstelling geven dat u de originele maker bent van een werk dat hoofdzakelijk bestaat uit gelicentieerde content. U kunt bijvoorbeeld geen kunstwerk creëren dat uitsluitend gebaseerd is op gelicentieerde content en beweren dat u de auteur bent.
  7. Collectiespecifieke beperkingen. Wanneer u content licentieert uit de volgende collecties, klikt u hier voor de extra beperkingen: Digital Globe; BBC Motion Gallery; NBA; TVNZ.

  Beperkingen - tenzij een extra licentie is gekocht. Het volgende is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Getty Images en betaling voor een extra licentierecht:

  1. Geen “on demand” producten. Tenzij u een gepersonaliseerde licentie koopt, mag u geen content gebruiken verband houdend met “on demand” producten (zoals producten waarin een gelicentieerde afbeelding is geselecteerd door een derde voor aanpassing op een dergelijk product op basis van gemaakt-op-bestelling), waaronder, zonder beperking, ansichtkaarten, mokken, T-shirts, kalenders, posters, screensavers of wallpapers op mobiele telefoons of soortgelijke items (dit is inclusief de verkoop van producten door middel van op maat ontworpen websites, evenals sites zoals zazzle.com en cafepress.com).
  2. Geen elektronische sjablonen. Tenzij u een gepersonaliseerde licentie koopt, mag u geen content gebruiken in elektronische of digitale sjablonen bedoeld voor wederverkoop of andere distributie (bijvoorbeeld websitesjablonen, sjablonen voor visitekaartjes, sjablonen voor elektronische wenskaarten, en sjablonen voor brochure-ontwerp).
  3. Geen gebruik in het handelsmerk of logo. Tenzij u een gepersonaliseerde licentie koopt, mag u geen content (geheel of gedeeltelijk) gebruiken dat als het distinctieve of onderscheidende kenmerk deel uitmaakt van een handelsmerk, ontwerpmerk, handelsnaam, bedrijfsnaam, dienstenmerk of logo. Verder heeft u niet het recht om (in enig rechtsgebied) dergelijke content (geheel of gedeeltelijk) te registreren als handelsmerk of te steunen op dergelijke registraties, eerder gebruik en/of opgebouwde goodwill om te voorkomen dat derden de content gebruiken of enige soortgelijke content (inclusief door ons, onze klanten of de copyrighteigenaar van dergelijke content).
  4. Geen gebruik van machine learning, AI of biometrische technologie. Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door Getty Images, mag u geen content (inclusief onderschriftinformatie, trefwoorden of andere metadata behorende bij content) gebruiken ten behoeve van machine learning en/of kunstmatige intelligentie, of voor technologieën ontworpen of bestemd voor de identificatie van natuurlijke personen. Bovendien verklaart of garandeert Getty Images niet dat toestemming is verkregen voor dergelijk gebruik met betrekking tot model release content.
  5. Geen metadata-exploitatie. Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door Getty Images, mag u de onderschriftinformatie, trefwoorden, bijbehorende tekst of andere metadata behorende bij content niet los van de content gebruiken, of derden toestaan om toegang te krijgen tot dergelijke content of dergelijke aan content gerelateerde informatie te gebruiken.
 4. Wie kan behalve mij gebruikmaken van de gelicentieerde content? De aan u verleende rechten zijn niet-overdraagbaar en komen niet in aanmerking voor een sublicentie, dat wil zeggen dat u ze niet kunt overdragen aan of daarop een sublicentie kunt verlenen aan een derde. Er zijn twee uitzonderingen:

  • Werkgever of klant. Bij aankoop voor rekening van uw werkgever of klant, kan uw werkgever of klant de content gebruiken. In dat geval verklaart en garandeert u dat u volledig bevoegd bent om uw werkgever of klant te binden aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Wanneer u niet deze bevoegdheid bezit, heeft uw werkgever of klant niet het recht de content te gebruiken. De aangekochte rechten behoren uitsluitend aan u of uw werkgever/klant toe, afhankelijk van de naam die voor de aankoop vermeld is als de " Licentiehouder". Met andere woorden wanneer u een royalty free afbeelding koopt, heeft slechts één van u beiden (en niet beiden) het recht om die afbeelding voor meerdere projecten herhaaldelijk te gebruiken.
   • Deel- en opslagbeperkingen voor RF content. Houd er rekening mee dat er deel- en opslagbeperkingen gelden voor royalty free content. Maximaal 10 personen (in totaal, niet op een bepaald moment) mogen een contentitem gebruiken en alle personen moeten tot dezelfde juridische entiteit behoren, maar u kunt RF content beschikbaar stellen voor weergave door enige van uw medewerkers, klanten en subcontractanten. Er zijn geen beperkingen aan waar elk individu de content mag opslaan. Het onbewerkte bestand van de content mag niet aan anderen dan subcontractanten buiten uw organisatie worden verstrekt. Wanneer u content nodig heeft voor meer dan 10 gebruikers, neemt u contact op met Getty Images voor de aankoop van rechten voor extra gebruikers. Als u content downloadt onder een overeengekomen oplossing (d.w.z. premium access) zullen, tenzij al uw rechten zijn verlengd voorafgaand aan het einde van uw looptijd, al uw deelrechten worden beëindigd aan het einde van uw looptijd en alle content moet van uw gedeelde server, digitale contentmanagementsysteem of ander opslagsysteem worden verwijderd en mag alleen worden opgeslagen op afzonderlijke apparaten.
   • Geen seat/gebruikersbeperkingen voor UltraPacks. Bij aankoop van een UltraPack, zijn geen deel- en opslagbeperkingen van toepassing en kan een onbeperkt aantal gebruikers binnen dezelfde wettelijke entiteit gelicentieerde content gebruiken.
  • Subcontractanten. U kunt subcontractanten (bijvoorbeeld uw drukker of postbedrijf) of distributeurs toestemming geven content te gebruiken in productie- of distributieprocessen verband houdend met uw finale project of gebruik. Deze subcontractanten en distributeurs moeten instemmen gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst en mogen de content niet voor andere doeleinden gebruiken.
 5. Gebruikersaccounts. U bent verantwoordelijk alle activiteiten voor elke gebruikersaccount te traceren, en u gaat ermee akkoord: (a) alle wachtwoorden en gebruikersnamen veilig te stellen; (b) Getty Images onmiddellijk te informeren van ongeoorloofd gebruik of elke andere inbreuk op veiligheid; en (c) de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor activiteiten op elke gebruikersaccount. Getty Images behoudt zich het recht voor toezicht te houden op downloads en gebruikersactiviteiten om zeker te zijn dat de voorwaarden van deze overeenkomst worden nageleefd. Wanneer Getty Images vaststelt dat u deze of andere voorwaarden van deze overeenkomst hebt geschonden, kan zij u de toegang ontzeggen tot uw account en gebruik maken van andere rechtsmiddelen.

 6. Intellectuele-eigendomsrechten.

  • Wie is eigenaar van de content? De volledige gelicentieerde content is eigendom van Getty Images of haar content-leveranciers. Alle niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst verleende rechten zijn voorbehouden aan Getty Images en de content-leveranciers. U kunt geen enkel recht doen gelden op inkomsten van een rechtenbeheerder, socialmediawebsite, contentdeelplatform of enige andere derde, ten aanzien van het fotokopiëren, digitaal kopiëren, delen, verdelen of ander, secundair gebruik van de gelicentieerde content.
  • Toewijzing.
   • Heb ik een fotocredit nodig? U heeft geen fotocredit nodig voor commercieel gebruik, maar wanneer u de content gebruikt voor redactionele doeleinden, moet u een credit naast de content of in de productiecredits plaatsen. De credit moet op de volgende wijze worden weergegeven, of zoals vermeld in het onderschrift bij de content op de website van Getty Images: “[Naam van de fotograaf]/[Naam van de collectie] via Getty Images”
   • Heb ik een videocredit nodig? Indien gelicentieerde content wordt gebruikt in een audio-/visuele productie waarin credits aan andere leveranciers van gelicentieerd materiaal worden verleend, moet u een credit in vergelijkbare grootte en plaatsing opnemen. De credit moet op de volgende wijze worden weergegeven, of zoals vermeld in het onderschrift bij de content op de website van Getty Images: “[Video] [Beeldmateriaal] geleverd door [Naam van de artiest]/[Naam van de collectie] via Getty Images”
  • Kan ik de naam of het logo van Getty Images of de naam en logo's van haar content-leveranciers gebruiken? U kunt de naam van Getty Images en/of haar content-leveranciers gebruiken wanneer dit nodig is voor toewijzing, maar u mag hun namen, logo's of handelsmerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet voor andere doeleinden gebruiken.
 7. Kosten en verlenging. Als bij afloop van de looptijd uw abonnement is ingesteld op AUTOMATISCH VERLENGEN, gaat u akkoord met betaling, of machtigt u Getty Images tot het in rekening te brengen van de desbetreffende abonnementskosten tegen het dan geldende tarief, met belastingen, volgens de bij ons vastgelegde betaalmethode. U kunt uw voorkeur voor automatisch verlengen wijzigen in uw Getty Images-account. U kunt uw abonnement alleen opzeggen op de manier zoals omschreven in paragraaf 8(b). Getty Images is gerechtigd uw abonnement zonder voorafgaand bericht te deactiveren wanneer Getty Images niet in staat is een transactie te voltooien met de door u opgegeven betaalmethode.

 8. Beëindiging/Annulering/Intrekking.

  1. Beëindiging. Getty Images kan deze overeenkomst op elk moment beëindigen wanneer u één van de voorwaarden van deze of een andere overeenkomst met Getty Images schendt. In dit geval moet u onmiddellijk het gebruik van de content beëindigen; eventuele kopieën wissen of vernietigen; en, wanneer vereist, Getty Images schriftelijk informeren dat u heeft beantwoord aan deze eisen.
   • Beëindiging sociale media. Wanneer u de content gebruikt op een sociale-mediaplatform of op enige andere website van een derde partij en het platform of de website maakt gebruik (of kondigt aan dat het van plan is gebruik te maken) van de content voor eigen doeleinden of op een wijze die in strijd is met deze overeenkomst, worden de rechten die verleend zijn voor dit gebruik onmiddellijk ingetrokken en gaat u in dat geval, op verzoek van Getty Images ermee akkoord, alle content op dit platform of deze website te verwijderen.
  2. Terugbetalingen/Annulering. Alle verzoeken voor terugbetaling/annuleringen moeten schriftelijk gedaan worden of met behulp van de annuleringsfunctie op de website van Getty Images. Mits het verzoek is ingediend binnen 30 dagen en de gelicentieerde content niet is gebruikt, kan Getty Images de betreffende order annuleren en overgaan tot de volledige terugbetaling van uw account of creditcard. Er worden geen creditnota's of terugbetalingen gedaan, wanneer verzoeken tot annulering later dan 30 dagen na ontvangst van de content ontvangen worden. Kosten voor research, laboratoria, service of abonnementen komen evenmin in aanmerking voor terugbetaling. In geval van annulering worden uw rechten om de content te gebruiken beëindigd en moet u eventuele kopieën van de content verwijderen of vernietigen.
  3. Intrekking van de content. Getty Images is bevoegd naar eigen goeddunken het licentiëren van elk contentitem te allen tijde te beëindigen. Na kennisgeving van Getty Images, of na uw kennisname dat enige content mogelijk onderhevig is aan een vordering op grond van schending van rechten van derden, waarvoor Getty Images aansprakelijk kan zijn, kan Getty Images eisen dat u onmiddellijk en op eigen kosten: het gebruik van de content beëindigt, eventuele kopieën wist of vernietigt; en ervoor zorgt dat uw klanten, distributeurs en/of werkgever hetzelfde doen. Getty Images levert u zonder aanvullende kosten vervangende content (vastgesteld naar eigen redelijk commercieel goeddunken van Getty Images), onderworpen aan de overige voorwaarden van deze overeenkomst.
 9. Verklaringen en garanties. Getty Images biedt de volgende verklaringen en garanties:

  1. Garantie van niet-inbreuk. Voor alle gelicentieerde content (met uitsluiting van content aangegeven als “alleen toegang”), garandeert Getty Images dat uw gebruik van deze content in overeenstemming met deze overeenkomst en in de vorm verstrekt door Getty Images (dat is exclusief eventuele door u aangebrachte aanpassingen, overlays of nieuwe toewijzingen) geen inbreuk maakt op eventuele copyright of morele rechten van de eigenaar/maker van de content.
  2. Extra garanties voor bepaalde content.
   • RF: Voor royalty free gelicentieerde content (met uitsluiting van content aangegeven als “redactioneel”), garandeert Getty Images dat uw gebruik van deze content in overeenstemming  met deze overeenkomst en in de vorm verstrekt door Getty Images (dat is exclusief eventuele door u aangebrachte aanpassingen, overlays of nieuwe toewijzingen) geen inbreuk is op eventuele handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten en geen schending is van het recht op privacy of de bescherming van persoonsgegevens.
   • RM/RR: Voor rights managed gelicentieerde en rights-ready content, met betrekking waartoe Getty Images specifiek aangeeft dat een model en/of release van rechthebbende is ontvangen, garandeert Getty Images dat uw gebruik van deze content in overeenstemming met deze overeenkomst en in de vorm verstrekt door Getty Images (dat is exclusief eventuele door u aangebrachte aanpassingen, overlays of nieuwe toewijzingen), wanneer een release van rechthebbende is ontvangen, dat er geen sprake is van inbreuk op eventuele handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten en/of, wanneer een model release is ontvangen, er geen sprake is van schending van het recht op privacy of de bescherming van persoonsgegevens.
  3. Uitsluiting van garantie. Tenzij eerdere specifieke garanties, verleent Getty Images geen rechten en wordt geen garantie gegeven op het gebruik van namen, personen, handelsmerken, vormgeving, logo's, geregistreerde/ongeregistreerde audio of audio waarop copyright rust, ontwerpen of kunst-/bouwwerken weergegeven in enige content. In deze gevallen bent u uitsluitend verantwoordelijk voor de vaststelling of (een) release(s) is/zijn vereist in verband met uw beoogd gebruik van de gelicentieerde content en bent u alleen verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze release(s). U onderkent dat er doorgaans geen release wordt verkregen voor content dat is aangemerkt als “redactioneel” en dat enkele rechtsgebieden wettelijke bescherming bieden voor het gebruik van een afbeelding of gelijkenis van een persoon of eigendom voor commerciële doeleinden indien hiervoor geen release is verleend. U bent alleen verantwoordelijk voor de betaling van bedragen die door uw gebruik van de gelicentieerde content uit hoofde van enige van toepassing zijnde collectief onderhandelde overeenkomst en de naleving van eventuele andere voorwaarden van collectief onderhandelde overeenkomsten, verschuldigd kunnen zijn.
  4. Disclaimer bijschrift / metagegevens. Hoewel Getty Images alle redelijke inspanningen heeft gedaan voor de categorisering, het trefwoord, het bijschrift en de titel van de content, kan Getty Images niet de nauwkeurigheid van deze informatie of de metagegevens in de content garanderen.
  5. Geen andere garanties. Tenzij anders vermeld in bovenstaand artikel, wordt de content geleverd “as is”, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde, hetzij expliciet of impliciet, waaronder, zonder beperking, impliciete verklaringen, garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel. Getty Images legt geen verklaringen af en geeft geen garantie dat de content of haar websites beantwoordt aan uw eisen, noch dat gebruik van de content of websites ononderbroken en foutloos verloopt.
 10. Schadeloosstelling / beperkte aansprakelijkheid.

  1. Schadeloosstelling van Getty Images door u. U stemt in Getty Images, haar moedermaatschappij, dochterondernemingen,gelieerde vennootschappen partners en content-leveranciers en elk van hun respectievelijke leidinggevenden, directeuren en medewerkers te verweren tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle schade, aansprakelijkheden en (on)kosten (inclusief redelijke externe juridische kosten) voortvloeiende uit of verband houdend met (i) het gebruik van enige content buiten het toepassingsgebied van deze overeenkomst; (ii) elke schending of vermeende schending door uw toedoen (of door iemand die namens u optreedt) van één van de voorwaarden van deze of een andere overeenkomst gesloten met Getty Images; en (iii) uw verzuim om de eventuele vereiste release voor uw gebruik van de content te verkrijgen.
  2. Schadeloosstelling van u door Getty Images. Mits u deze of enige andere overeenkomst gesloten met Getty Images niet hebt geschonden, erkent Getty Images, als uw enige en exclusieve rechtsmiddel voor enige schending van de hierboven in artikel 9 uiteengezette garanties, onderworpen aan de voorwaarden van dit artikel 10, u en uw moedermaatschappij, dochterondernemingen en affiliate partners en elk van hun respectievelijke leidinggevenden, directeuren en medewerkers te verweren tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle schade, aansprakelijkheden en (on)kosten (inclusief redelijke externe juridische kosten) voortvloeiende uit of verband houdend met elke schending of vermeende schending door Getty Images van haar garanties in het hierboven vermelde artikel 9. Deze vrijwaring is niet van toepassing indien schade, kosten of verliezen voortvloeien uit of het gevolg zijn van door u aangebrachte wijzigingen in de content of de omstandigheden waarin u de content hebt gebruikt. Deze vrijwaring is evenmin van toepassing wanneer u gebruik blijft maken van content nadat u door Getty Images bent geïnformeerd of kennis heeft gehad van het feit dat de content voorwerp is van een vordering betreffende  inbreuk op het recht van een derde.
  3. De partij die vrijwaring vordert moet de wederpartij onmiddellijk schriftelijk van deze vordering op de hoogte brengen. De vrijwarende partij (de partij die de kosten betaalt) heeft het recht de behandeling en schikking van of het verweer tegen enige vordering of geschil over te nemen. De gevrijwaarde partij (de partij die niet de kosten betaalt) moet samenwerken op een door de vrijwarende partij redelijk vereiste wijze. De vrijwarende partij is niet aansprakelijk voor juridische kosten en overige kosten die zijn gemaakt voorafgaand aan het op de hoogte brengen door de wederpartij onder deze overeenkomst, van de vordering waarvoor een beroep op vrijwaring wordt gedaan.
  4. Beperkte aansprakelijkheid. GETTY IMAGES ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER U OF ENIGE ANDERE PERSOON OF RECHTSPERSOON VOOR ENIGE GEDERFDE WINST, PUNITIEVE SCHADEVERGOEDING, SPECIALE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE OF ENIGE VERGELIJKBARE SOORTEN SCHADE, KOSTEN OF VERLIEZEN DIE UIT DEZE OVEREENKOMST VOORTVLOEIEN, ZELFS ALS GETTY IMAGES OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, KOSTEN OF VERLIEZEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN STILZWIJGENDE GARANTIES OF VAN DE AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGESTAAN.
 11. Algemene bepalingen.

  1. Toewijzing. Deze overeenkomst is voor u persoonlijk en mag door u niet toegewezen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Getty Images. Getty Images mag deze overeenkomst zonder kennisgeving of goedkeuring, toewijzen aan een affiliate partnerbedrijf of partij die belangen overneemt, onder voorbehoud dat deze entiteit erkent gebonden te zijn aan deze voorwaarden.
  2. Audit. Na redelijke kennisgeving gaat u ermee akkoord Getty Images voorbeeldexemplaren te verstrekken van projecten of eindgebruik waarin gelicentieerde content is verwerkt, onder andere door Getty Images gratis toegang te verlenen tot enige website of enig platform waarop de content is gereproduceerd en waarvoor normaal gesproken moet worden betaald of andere beperkingen gelden. Daarnaast mag Getty Images, na redelijke kennisgeving, naar eigen goeddunken via haar eigen medewerkers of via een externe partij uw direct aan deze overeenkomst gerelateerde boekhouding en uw gebruik van de gelicentieerde content aan een audit onderwerpen om de naleving van de in deze overeenkomst uiteengezette voorwaarden te controleren. Indien een audit uitwijst dat u vijf procent (5%) of meer van het door u verschuldigde bedrag te weinig hebt betaald aan Getty Images, erkent u, naast het bedrag van deze onderbetaling en andere rechtsmiddelen waarop Getty Images aanspraak kan maken, ook de kosten voor de uitvoering van de audit te zullen betalen aan Getty Images.
  3. Elektronische opslag. U stemt ermee in het copyright-symbool, de naam Getty Images, het identificatienummer van de content en elke andere informatie of metagegevens die in de elektronische file inhoudende de originele content kunnen zijn ingebed niet verloren te laten gaan en dat gepaste permanente veiligheidsmaatregelen worden genomen om de content te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik door derden. U mag één (1) kopie van de content maken voor back-up doeleinden.
  4. Geldende wetgeving/arbitrage. Op deze overeenkomst is de wetgeving van de staat New York (Verenigde Staten) van toepassing, zonder inachtneming van diens wetten met betrekking tot conflicterende wetgeving. Enige geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien of hier verband mee houden, zullen definitief worden beslecht door middel van bindende en vertrouwelijke arbitrage door één arbiter die zal worden aangesteld op basis van de op de datum van de aanvang van de arbitrage geldende regels en procedures voor de selectie van arbiters onder de JAMS' Expedited Procedures in de Comprehensive Arbitration Rules and Procedures ("JAMS") als u zich in Noord-Amerika bevindt, of van het International Centre for Dispute Resolution ("ICDR") of JAMS als u zich buiten Noord-Amerika bevindt (naar uw keuze), die gehouden zal worden in één van de volgende rechtsgebieden (het voor u dichtstbijzijnde rechtsgebied): New York, New York; Londen, Engeland; Parijs, Frankrijk; München, Duitsland; Madrid, Spanje; Milaan, Italië; Sydney, Australië; Tokio, Japan; of Singapore. Het arbitrageproces geschiedt in de Engelse taal en alle stukken dienen in het Engels te worden opgesteld en ingediend. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend voor de partijen en teneinde het arbitrale vonnis ten uitvoer te leggen kan verlof worden verzocht bij iedere bevoegde rechter. Het VN-Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze overeenkomst. De partij die in het gelijk wordt gesteld heeft het recht om diens redelijke juridische kosten met betrekking tot het onderdeel van diens vordering of verdediging waarin deze in het gelijk wordt gesteld te verhalen en eventueel aan de wederpartij toegekende kosten zullen hierop in mindering worden gebracht. In weerwil van het voorgaande heeft Getty Images het recht om een procedure voor een bevoegde rechter aanhangig te maken teneinde een verbod of andere voorziening tegen u te verkrijgen in het geval dat dit naar de mening van Getty Images noodzakelijk of wenselijk is voor de bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten. De partijen gaan ermee akkoord dat alle arbitrageprocessen in weerwil van enige anderszins toepasselijke bepalingen met betrekking tot verjaring moeten worden aangevangen binnen twee jaar na de acties, gebeurtenissen of omstandigheden die de aanzet tot de claim hebben gegeven.
  5. Scheidbaarheid. Indien één of meerdere bepalingen in deze overeenkomst in enig opzicht worden aangemerkt als zijnde ongeldig, strijdig met het recht of niet-afdwingbaar, dan doet dit niets af aan de geldigheid, de rechtmatigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Dergelijke bepalingen worden uitsluitend herzien voor zover noodzakelijk om deze afdwingbaar te maken.
  6. Verklaring van afstand. Geen enkele handeling van enige partij mag, in de afwezigheid van een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van afstand, worden opgevat als verklaring van afstand van een recht dat uit enige in deze overeenkomst opgenomen bepaling voortvloeit.
  7. Volledige Overeenkomst. Er mogen geen voorwaarden van deze overeenkomst worden toegevoegd of verwijderd, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door beide partijen worden geaccepteerd of tenzij deze elektronisch door Getty Images worden verstrekt en door u worden geaccepteerd. In geval van inconsistenties tussen de voorwaarden in deze overeenkomst en de voorwaarden op een door u verzonden inkooporder, gelden de in deze overeenkomst uiteengezette voorwaarden.
  8. Kennisgeving. Alle kennisgevingen die op grond van deze overeenkomst verzonden moeten worden naar Getty Images, moeten per e-mail verzonden worden naar legalnotice@gettyimages.com. Alle aan u geadresseerde kennisgevingen worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres in uw account.
  9. Belastingen. U gaat akkoord met en neemt de verantwoordelijkheid voor de betaling van alle omzetbelastingen, verbruiksbelastingen, btw, ingehouden belastingen en heffingen opgelegd door een rechtsgebied als gevolg van de licentie die aan u is toegekend, of uw gebruik van de gelicentieerde content.
  10. Rente op achterstallige facturen. Indien u een factuur niet volledig binnen de gespecificeerde termijn voldoet, kan Getty Images servicekosten van 1,5% per maand, of indien wettelijk vastgesteld een lager bedrag, per maand op enig onvoldaan bedrag in rekening brengen totdat de betaling is ontvangen.
  11. Licentieverlenende entiteit. De Getty Images licentieverlenende entiteit onder deze overeenkomst wordt vastgesteld op basis van uw factuuradres in overeenstemming met onderstaande handvest.

LICENTIEOVEREENKOMST VAN GETTY IMAGES VOOR MUZIEK-’PROEFVERSIES’

Laatst bijgewerkt: Februari 2017

U mag gedurende 30 dagen na de downloads op aanvullende wijze content van de website van Getty Images uitsluitend voor testen of proeven (proefversies, proefbeelden of proeflay-out) gebruiken. Tot de aankoop van een licentie, mag de content echter niet worden gebruikt in de definitieve versie van het materiaal of in materiaal dat toegankelijk is voor het publiek. Geen andere rechten of garanties worden verleend voor het gebruik van proefversies, proefbeelden of proeflay-out.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR MUZIEK VAN GETTY IMAGES

Laatst bijgewerkt: Juni 2017

DIT IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST (DE "OVEREENKOMST") TUSSEN DE LICENTIEHOUDER EN EEN DOCHTERONDERNEMING VAN GETTY IMAGES, INC. ("GETTY IMAGES"). DE HIERONDER IN ARTIKEL 12.9 GEÏDENTIFICEERDE GELIEERDE VENNOOTSCHAP VAN GETTY IMAGES IS DE PARTIJ DIE DEZE OVEREENKOMST MET DE LICENTIEHOUDER AANGAAT ("GETTY IMAGES"). DEZE OVEREENKOMST IS VAN TOEPASSING OP VIA HET WEB EN VIA LOKALE VERTEGENWOORDIGERS VERSTREKTE LICENTIES EN OP ONLINE, DIGITALE EN ANALOGE (FYSIEKE) LEVERING VAN GELICENTIEERD MATERIAAL. DOOR EEN LICENTIE TE BESTELLEN, BEVESTIGT DE LICENTIEHOUDER, EN INDIEN VAN TOEPASSING DE KOPER, DAT HIJ/ZIJ ONDER DE LOKALE WETGEVING GERECHTIGD IS OM EEN CONTRACT AF TE SLUITEN.

 

1. Definities. De volgende termen hebben de aangegeven betekenis:
1.1 "Audioproducten" verwijst naar ieder product in/op ieder formaat/medium, ongeacht of het formaat/medium reeds bestaat of in de toekomst wordt ontwikkeld, waarin uitsluitend het Gelicentieerde Materiaal of het Gelicentieerde Materiaal tezamen met uitsluitend andere muziek is verwerkt, met inbegrip van maar niet beperkt tot compact discs (cd's), cassettes, grammofoonplaten en digitale downloads.
1.2 "Schending" verwijst naar iedere schending van een verklaring, garantie, toezegging of bepaling die onder deze Overeenkomst is gegeven dan wel gedaan dan wel tot stand is gekomen, of ieder nalaten met betrekking tot het naleven daarvan.
1.3 "Uitzenden" verwijst naar het doen uitvoeren, uitzenden op radio en/of televisie, doorseinen, streamen, ten gehore brengen of distribueren van het Gesynchroniseerde Gelicentieerde Materiaal en naar het verlenen van toestemming aan anderen om deze activiteiten te doen uitvoeren.
1.4 "Collectieve beheerorganisaties" verwijst naar enig uitvoerend of mechanisch orgaan of enige andere auteursrechtenorganisatie (bijv. ASCAP, BMI, SESAC, SOCAN, SACEM, MCPS, PRS, PPL, GEMA, GVL, SGAE, AIE) die namens muziekuitgevers, auteurs en artiesten, royalty's of soortgelijke vergoedingen incasseert en beheert.
1.5 "Kopiëren" verwijst naar het dupliceren of anderszins maken van kopieën van het Werk met als enige doel het Uitzenden van het Werk.
1.6 "Bewerken" verwijst naar gebruik door de Licentiehouder van minder dan een volledige Master, inclusief het bewerken, maken van loops, verbeteren of aanpassen van de Master, op voorwaarde dat een dergelijke wijziging (i) het fundamentele karakter van het gebruikte deel van de Master niet verandert en (ii) geen aanleiding geeft tot enige eigendomsrechten of claims (inclusief rechten of claims op grond van het auteursrecht) met betrekking tot de resulterende bewerkte opname of compositie van de kant van de Licentiehouder.
1.7 "Gelicentieerd Materiaal" verwijst naar de geluidsopnamen (de "Masters") en de muziekcomposities, inclusief teksten, die op de Masters staan (de "Composities"), die door Getty Images voor licentieverlening worden aangeboden en door de Licentiehouder voor gebruik worden geselecteerd (dergelijke dienovereenkomstig geselecteerde Masters en Composities worden collectief aangeduid als het "Gelicentieerde Materiaal"). Enige verwijzing naar Gelicentieerd Materiaal in deze Overeenkomst verwijst naar zowel elk deel van het Gelicentieerde Materiaal als het Gelicentieerde Materiaal als geheel.
1.8 "Licentiehouder" verwijst naar de persoon of entiteit die in overeenstemming met deze Overeenkomst een licentie koopt en als er tijdens het aankoopproces of op de factuur een afzonderlijke persoon of entiteit wordt gespecificeerd namens wie de licentie wordt/is gekocht, verwijst deze term ook naar die persoon/entiteit.
1.9 "Werk van de Licentiehouder" verwijst naar de productie, het programma of een ander project dat het Gesynchroniseerde Gelicentieerde Materiaal omvat.
1.10 "Media" verwijst, tenzij anders in de Rechten en Beperkingen uiteengezet, naar enige en alle media, ongeacht of deze reeds bestaan of in de toekomst worden ontwikkeld.
1.11 "Koper" verwijst naar de entiteit die de licentie in overeenstemming met deze Overeenkomst namens een derde Licentiehouder neemt.
1.12 "Rechten en Beperkingen" verwijst naar voor de Licentiehouder beschikbare informatie die ten tijde van het selecteren van Gelicentieerd Materiaal wordt verstrekt: (i) bij het Gelicentieerde Materiaal op enige website waarop het Gelicentieerde Materiaal voor licentieverlening wordt aangeboden (inclusief alle fasen van het aankoopproces); (ii) op enige factuur of bestelbevestiging; en (iii) in enige andere schriftelijke communicatie bij het Gelicentieerde Materiaal. Dergelijke Rechten en Beperkingen kunnen mede omvatten, zonder dat deze opsomming een beperking impliceert, een beschrijving van het Gelicentieerde Materiaal, het toegestane gebruik en enige territoriale of andere beperkingen ten aanzien van het gebruik die op het geselecteerde Gelicentieerde Materiaal van toepassing zijn en de corresponderende prijs voor de licentie van het betreffende Gelicentieerde Materiaal (de "Licentiekosten"). De Rechten en Beperkingen maken deel uit van deze Overeenkomst en alle verwijzingen naar de Overeenkomst omvatten de Rechten en Beperkingen.
1.13 "RF-gelicentieerd Materiaal" verwijst naar enig en al het Gelicentieerde Materiaal van SoundExpress, Sound Effects van Getty Images of enige andere muziekcollectie die als royalty vrij (of RF) is aangemerkt in de Rechten en Beperkingen. "RM-gelicentieerd Materiaal" verwijst naar enig en al het Gelicentieerde Materiaal dat geen RF-gelicentieerd Materiaal is.
1.14 "Synchroniseren" verwijst naar het koppelen en/of synchroniseren, maatregelen treffen, opnemen, opnieuw opnemen, aanpassen of bewerken van het Gelicentieerde Materiaal, uitsluitend op een wijze die een verband in de tijd vertoont ten opzichte van het toegestane gebruik van het Gelicentieerde Materiaal.
1.15 "Gesynchroniseerd Gelicentieerd Materiaal" verwijst naar Gelicentieerd Materiaal dat is gekoppeld en/of gesynchroniseerd, opgenomen, opnieuw opgenomen, aangepast of bewerkt, uitsluitend op een wijze die een verband in de tijd vertoont ten opzichte van het toegestane gebruik van het Gelicentieerde Materiaal.

2. Licentieverleningen. Onderhevig aan de in deze Overeenkomst uiteengezette voorwaarden geldt het volgende:
2.1 RF-gelicentieerd Materiaal. Getty Images verleent de Licentiehouder een direct, eeuwigdurend, wereldwijd, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht, inclusief mechanische en naburige rechten (alleen onderhevig aan artikel 6.2 hieronder), voor het gebruiken, Bewerken en Synchroniseren van het RF-gelicentieerde Materiaal dat op de factuur is vermeld, evenals het Kopiëren en Uitzenden van het Gesynchroniseerde RF-gelicentieerde Materiaal, in de Media, zonder beperkingen voor het aantal keer en voor alle doeleinden anders dan de doeleinden die uitdrukkelijk zijn verboden krachtens artikel 3 hieronder.
2.2 RM-gelicentieerd Materiaal. Getty Images verleent de Licentiehouder een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht voor het gebruiken, Bewerken en Synchroniseren van het RM-gelicentieerde Materiaal dat op de factuur is vermeld, evenals het Kopiëren en Uitzenden van het Gesynchroniseerde RM-gelicentieerde Materiaal, in de Media, strikt overeenkomstig de beperkingen ten aanzien van het gebruik, de media, gebruikstermijn, media en het territorium of enige andere beperkingen die uiteengezet zijn in de Rechten en Beperkingen in artikel 3 hieronder. De Licentiehouder mag het Gelicentieerde Materiaal gebruiken in enig productieproces dat noodzakelijk is voor het in de Rechten en Beperkingen gespecificeerde gebruik. De Licentiehouder is gerechtigd om het Gesynchroniseerde RM-gelicentieerde Materiaal als onderdeel van het Werk van de Licentiehouder te gebruiken (uitsluitend in de juiste context) met als doel reclame voor het Werk van de Licentiehouder te maken of het Werk van de Licentiehouder te promoten, op voorwaarde dat het RM-gelicentieerde Materiaal niet van het originele Werk van de Licentiehouder wordt gescheiden. Voor enig gebruik van RM-gelicentieerd Materiaal los van het Werk van de Licentiehouder is een afzonderlijke licentie vereist. Zoals nader beschreven in artikel 5 hieronder zijn alle in deze Overeenkomst verleende rechten mogelijk onderhevig aan rechten die in het bezit zijn van Collectieve beheerorganisaties.
2.3 De hierboven uiteengezette licentierechten mogen door subcontractanten van de Licentiehouder (inclusief de Koper) ter voorbereiding van het Werk van de Licentiehouder worden uitgeoefend, mits deze subcontractanten zich aan de in deze Overeenkomst uiteengezette voorwaarden houden. De Licentiehouder mag het eigendomsrecht overdragen en/of licenties verlenen met betrekking tot Werk van de Licentiehouder (maar niet met betrekking tot het daarin opgenomen Gelicentieerde Materiaal) als onderdeel van enig distributieproces dat noodzakelijk of gepast is voor het beoogde gebruik zoals gespecificeerd in de Rechten en Beperkingen, maar uitsluitend als onderdeel van een dergelijk proces.

3. Licentiebeperkingen.
3.1 Het is de Licentiehouder niet toegestaan om: (i) het Gelicentieerde Materiaal beschikbaar te maken of het Werk van de Licentiehouder te verkopen, licentiëren of distribueren op een manier die is bedoeld om derden toe te staan of aan te zetten tot het downloaden, extraheren, opnieuw distribueren of openen van het Gelicentieerde Materiaal als afzonderlijk bestand; (ii) het Gelicentieerde Materiaal op te nemen in een elektronische template met als doel om te worden gekopieerd door derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot een product of dienst waarmee een eindgebruiker geluidstracks kan maken, in een systeem dat producten opnieuw verkoopt waarin het Gelicentieerde Materiaal is opgenomen, of in enige "make it yourself" mediaproductietool; of (iii) het Gelicentieerde Materiaal te gebruiken of te vertonen op websites of in enig ander medium dat is bedoeld om de verkoop, licentiëring of distributie van "on demand" producten te stimuleren of dat hieraan gerelateerd is (bijvoorbeeld producten waarin het Gelicentieerde Materiaal door een derde wordt geselecteerd, waarna dergelijk product wordt aangepast aan de wensen van deze derde - levering op bestelling), met inbegrip van maar niet beperkt tot elektronische wenskaarten, voicemailbegroetingen, beltonen, multimedia-albums of -presentaties, of vergelijkbare zaken.
3.2 Niets in deze Overeenkomst verleent de Licentiehouder het recht om Audioproducten te produceren, te distribueren of te verkopen.
3.3 Niets in deze Overeenkomst verleent de Licentiehouder het recht om enig Gelicentieerd Materiaal te gebruiken als de herkenningsmelodie voor een programma of andere productie of om de titel of teksten van Gelicentieerd Materiaal afzonderlijk van het Gelicentieerde Materiaal te gebruiken; dergelijk gebruik is uitsluitend toegestaan na overeenstemming gevonden te hebben met Getty Images en betaling aan Getty Images van aanvullende kosten.
3.4 Het Gelicentieerde Materiaal mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Getty Images niet in een logo, een handelsmerk of een merk voor diensten worden verwerkt.
3.5 Lasterlijk of anderszins onwettig gebruik van Gelicentieerd Materiaal is strikt verboden, zowel direct als contextueel of nevengeschikt in/aan andere materialen en onderwerpen. De Licentiehouder dient zich bovendien aan alle van toepassing zijnde voorschriften en/of branchecodes te houden.
3.6 Gelicentieerd Materiaal mag niet in strijd met de Rechten en Beperkingen worden gebruikt.
3.7 Indien de Koper Gelicentieerd Materiaal namens een Licentiehouder licentieert, verklaart en garandeert de Koper bij dezen dat: (i) de Koper geautoriseerd is om als agent namens de Licentiehouder op te treden en het volledige vermogen en de volledige bevoegdheid heeft om de Licentiehouder aan deze Overeenkomst te binden; en (ii) als de Licentiehouder vervolgens het betreffende vermogen of de betreffende bevoegdheid betwist, de Koper aansprakelijk is voor enig nalaten van de Licentiehouder met betrekking tot het naleven van de in deze Overeenkomst uiteengezette voorwaarden. Niets in dit artikel 3.7 doet afbreuk aan de verplichting van de Koper om de Licentiekosten aan Getty Images te voldoen.
3.8 Het is de Licentiehouder niet toegestaan om, uitdrukkelijk of stilzwijgend, valselijk te verklaren dat de Licentiehouder de originele maker is van een werk waarin een substantieel gedeelte van de artistieke componenten van het Gelicentieerde Materiaal is afgeleid.
3.9 Indien het is toegestaan om het Werk van de Licentiehouder op (een) website(s) te Kopiëren of Uit te zenden, dient de Licentiehouder algemene voorwaarden op de toegestane website(s) te plaatsen waarin downloaden, herpublicatie, hertransmissie, reproductie of enig ander gebruik van het Gelicentieerde Materiaal als afzonderlijk bestand wordt verboden.
3.10 Als het is toegestaan om het materiaal op een sociaal mediaplatform of enige andere website van een derde te gebruiken, worden de rechten van de Licentiehouder voor dit toegestane gebruik automatisch ingetrokken in het geval de website van de derde probeert de gepretendeerde rechten op het Gelicentieerde Materiaal in strijd met de in deze Overeenkomst uiteengezette voorwaarden te exploiteren; en in dergelijke gevallen zal de Licentiehouder het Gelicentieerde Materiaal op verzoek van Getty Images van dergelijke platformen en websites verwijderen.

4. Muziekcredits. Indien Gelicentieerd Materiaal in een audio-/visuele productie wordt gebruikt waarin credits aan andere leveranciers van Gelicentieerd Materiaal worden verleend, moeten, indien technisch haalbaar, credits die qua grootte en plaatsing gelijkwaardig aan de betreffende credits zijn, worden verleend in hoofdzakelijk de volgende indeling: '[Naam van de artiest]/[Verwijzing naar speciale collectie, indien van toepassing]/Getty Images' of op de specifiek door Getty Images aangegeven wijze.

5. Betalingen aan Collectieve beheerorganisaties. Afgezien van hetgeen in artikel 6.2 hieronder is uiteengezet met betrekking tot RF-gelicentieerd Materiaal, mag niets in deze Overeenkomst worden opgevat als een verklaring van afstand van een recht op enige kosten die ten gevolge van het gebruik van het Gelicentieerde Materiaal zoals overwogen in deze Overeenkomst verschuldigd zijn aan en opeisbaar zijn door de relevante Collectieve beheerorganisatie(s). Voor RF-gelicentieerd Materiaal gaat de Licentiehouder ermee akkoord om alle noodzakelijke deponeringen te verrichten, en om iedere derde die rechten verkrijgt op het Werk van de Licentiehouder te instrueren om hetzelfde te doen, aan alle relevante Collectieve beheerorganisaties in enig deel van het territorium waarin het Werk van de Licentiehouder wordt Uitgezonden of gereproduceerd, inclusief zogenaamde "cue-bestanden", en verder gaat de Licentiehouder ermee akkoord om alle noodzakelijke handelingen te verrichten, in overeenstemming met de in de branche gebruikelijke praktijken, die de desbetreffende Collectieve beheerorganisaties in staat stellen om de aan de rechthebbenden verschuldigde kosten betreffende de naburige en mechanische rechten in verband met de uitvoering van het in het Werk van de Licentiehouder verwerkte Gelicentieerde Materiaal te controleren en te beheren. Cue-bestanden en soortgelijke bestanden die bij de Collectieve beheerorganisaties worden ingediend, moeten volledige en nauwkeurige informatie bevatten, inclusief de juiste specifieke titel van Getty Images die is gegenereerd door de Getty Images Music Cue Sheet Tool beschikbaar op http://cuesheet.pumpaudio.com (of een eventueel gewijzigde URL).

6. Garantie en Beperking van Aansprakelijkheid.
6.1 Getty Images garandeert dat: (i) het Gelicentieerde Materiaal gedurende dertig (30) dagen na levering vrij van materiaal- en productiefouten is (de enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid van de Licentiehouder bij schending van deze garantie is de vervanging van het Gelicentieerde Materiaal); (ii) alle noodzakelijke rechten en bevoegdheden zijn verkregen om deze Overeenkomst te sluiten en hiernaar te handelen; (iii) het Gelicentieerde Materiaal niet is opgenomen onder de jurisdictie van een vakbonds- of collectief onderhandelde overeenkomst; (iv) het gebruik van het Gelicentieerde Materiaal door de Licentiehouder in de originele vorm en conform deze Overeenkomst geen inbreuk maakt op de rechten van enige derde partij, daaronder inbegrepen auteursrechten, het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Hoewel alles in het werk is gesteld om het onderwerp van het gelicentieerde materiaal correct vast te leggen en andere aan het gelicentieerde materiaal gerelateerde gegevens (inclusief metagegevens) te verstrekken, garandeert Getty Images de nauwkeurigheid van dergelijke gegevens niet.
6.2 Niettegenstaande artikel 5 hierboven, en alleen voor RF-gelicentieerd Materiaal, geldt dat deze Overeenkomst zodanig zal worden opgevat dat deze de directe verlening aan de Licentiehouder omvat van het recht om het RF-gelicentieerde Materiaal te Kopiëren en openbaar uit te voeren in het territorium en dat er geen kosten die anders verschuldigd zouden zijn als gevolg van het Kopiëren of een openbare uitvoering van het RF-gelicentieerde Materiaal zoals overwogen in deze Overeenkomst verschuldigd zullen zijn aan Getty Images of diens leveranciers, noch zal deze Overeenkomst van de Licentiehouder eisen dat hij of zij het gebruik van het RF-gelicentieerde Materiaal meldt bij enige Collectieve beheerorganisatie. Om het voorgaande te bereiken, verklaart en garandeert Getty Images dat zij over alle rechten in/op diens RF-gelicentieerde Materiaal beschikt die nodig zijn om directe licenties te verlenen, inclusief de naburige, mechanische en soortgelijke rechten, zonder aanvullende royalty's te hoeven betalen aan enige Collectieve beheerorganisatie. De voorgaande garantie strekt zich niet uit tot: (a) kosten die de Licentiehouder (of een partij die Werk van de Licentiehouder uitzendt) worden opgelegd krachtens de voorwaarden van een algemene licentie of andere schriftelijke overeenkomt tussen de Licentiehouder (of de uitzendende partij) en een Collectieve beheerorganisatie; (b) kosten die voortvloeien uit het gebruik door de Licentiehouder van andere muzikale content in combinatie met RF-gelicentieerd Materiaal; of (c) kosten, heffingen of andere vergoedingen waarvan het incasseren, zoals bepaald door plaatselijke wetgeving, uitsluitend is gemachtigd aan een Collectieve beheerorganisatie, ongeacht het lidmaatschap of een contractueel mandaat van een van de schrijvers, componisten, uitvoerende artiesten of andere partijen die rechten uitoefenen op het RF-gelicentieerde Materiaal.
6.3 GETTY IMAGES BIEDT GEEN ENKELE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES MET BETREKKING TOT HET GELICENTIEERDE MATERIAAL OF DIENS LEVERINGSSYSTEMEN, INCLUSIEF, MAAR ZONDER DAT DIT ENIGE BEPERKING IMPLICEERT, ENIGE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. GETTY IMAGES IS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS DE LICENTIEHOUDER OF ENIGE ANDERE PERSOON OF RECHTSPERSOON VOOR ENIGE PUNITIEVE SCHADEVERGOEDING, SPECIALE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE OF ENIGE VERGELIJKBARE SOORTEN SCHADE, KOSTEN OF VERLIEZEN DIE UIT DEZE OVEREENKOMST VOORTVLOEIEN, ZELFS ALS GETTY IMAGES OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, KOSTEN OF VERLIEZEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN STILZWIJGENDE GARANTIES OF VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SOORTEN SCHADE NIET TOEGESTAAN. GETTY IMAGES IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, KOSTEN OF VERLIEZEN VOORTVLOEIEND UIT OF ALS GEVOLG VAN AANPASSINGEN AAN HET GELICENTIEERDE MATERIAAL DOOR DE LICENTIEHOUDER OF AAN DE CONTEXT WAARIN HET GELICENTIEERDE MATERIAAL BINNEN HET WERK VAN DE LICENTIEHOUDER WORDT GEBRUIKT.

7. Vrijwaring.
7.1 Mits Gelicentieerd Materiaal uitsluitend conform deze Overeenkomst wordt gebruikt en de Licentiehouder deze Overeenkomst op geen enkele andere wijze schendt, zal Getty Images, als het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Licentiehouder voor enige vermoedelijke of daadwerkelijke schending van de hierboven in de artikelen 6.1(ii)-(iv) en 6.2 uiteengezette verklaringen en garanties, onderhevig aan de in artikel 6.3 hierboven en artikel 7.3 hieronder uiteengezette voorwaarden, de Licentiehouder en diens moederbedrijf, dochterondernemingen en gemeenschappelijk beheerde of gecontroleerde verbonden ondernemingen en hun respectievelijke leidinggevenden, directeurs en medewerkers verweren tegen, vrijwaren van en schadeloosstellen voor alle schade, aansprakelijkheden en (on)kosten (inclusief redelijke externe advocatenkosten) voortvloeiende uit of als gevolg van claims van derden ("Claims") met betrekking tot enige daadwerkelijke of vermoedelijke schending door Getty Images van diens hierboven in de artikelen 6.1(ii)-(iv) of 6.2 uiteengezette garanties. Getty Images heeft onder artikel 7.1 geen verplichting met betrekking tot enige Claims voortvloeiende uit of als gevolg van: (i) aanpassingen aan het Gelicentieerde Materiaal door de Licentiehouder, indien de betreffende Claim zich niet zou voordoen als dergelijke aanpassingen door de Licentiehouder niet zouden zijn uitgevoerd; (ii) de context waarin het Gelicentieerde Materiaal in een Werk van de Licentiehouder wordt gebruikt, indien de betreffende Claim zich niet zou voordoen als een dergelijke context niet zou bestaan; (iii) enig nalaten van de Licentiehouder met betrekking tot het naleven van de in deze Overeenkomst uiteengezette voorwaarden; (iv) kosten of vorderingen die de Licentiehouder (of een partij die Werk van de Licentiehouder uitzendt) worden opgelegd krachtens de voorwaarden van een vakbonds- of collectief onderhandelde overeenkomst waarvan de Licentiehouder ondertekenaar is, tenzij dergelijke kosten of vorderingen het resultaat zijn van een schending van de verklaring van Getty Images in artikel 6.1(iii) hierboven; of (v) voortgezet gebruik van het Gelicentieerde Materiaal door de Licentiehouder na kennisgeving door Getty Images, of na kennisneming door de Licentiehouder, dat het Gelicentieerde Materiaal onderhevig is aan een claim met betrekking tot schending van de rechten van anderen. Voorgaande specificeert de gehele vrijwaringsverplichting van Getty Images onder deze Overeenkomst.
7.2 Onderhevig aan de in artikel 7.3 hieronder uiteengezette voorwaarden zal de Licentiehouder Getty Images en diens moederbedrijf, dochterondernemingen, gemeenschappelijk beheerde of gecontroleerde verbonden ondernemingen en contentleveranciers en hun respectievelijke leidinggevenden, directeurs en medewerkers verweren tegen, vrijwaren van en schadeloosstellen voor alle schade, aansprakelijkheden en (on)kosten (inclusief redelijke externe advocatenkosten) voortvloeiende uit of als gevolg van claims van externe partijen met betrekking tot: (i) het gebruik van het Gelicentieerde Materiaal door de Licentiehouder buiten de strekking van deze Overeenkomst; of (ii) enige andere daadwerkelijke of vermoedelijke schending van deze Overeenkomst door de Licentiehouder.
7.3 De partij die schadeloosstelling aanvraagt conform dit artikel 7 brengt onmiddellijk de andere partij van een dergelijke claim op de hoogte. De schadeloosstellende partij beschikt over de optie om het behandelen, schikken of verdedigen van enige claim of enig geschil over te nemen. In dergelijke gevallen werkt de schadeloosgestelde partij mee aan de verdediging van een dergelijke claim of een dergelijk geschil, in zoverre de schadeloosstellende partij hier in redelijkheid om verzoekt. De gevrijwaarde partij heeft het recht om op eigen kosten met door de gevrijwaarde partij geselecteerde juridisch adviseurs aan dergelijke gerechtelijke procedures deel te nemen. De schadeloosstellende partij is niet aansprakelijk voor juridische kosten en overige kosten die zijn gemaakt voordat de andere partij van de claim waarvoor schadeloosstelling is aangevraagd op de hoogte is gebracht.

8. Status van Gelicentieerd Materiaal. De Licentiehouder dient al het Gelicentieerde Materiaal op mogelijke defecten (zowel digitaal als anderszins) te onderzoeken alvorens enig Gelicentieerd Materiaal voor Kopiëren te verzenden. Zonder afbreuk te doen aan artikel 6.1(i) hierboven, is Getty Images niet aansprakelijk voor enige door de Licentiehouder of enige externe partij geleden verliezen of schade die direct of indirect voortvloeien uit enig vermoedelijk of daadwerkelijk defect in enig Gelicentieerd Materiaal of het bijbehorende bijschrift of in het Kopiëren daarvan.

9. Licentieannuleringskosten. Indien de Licentiehouder of de Koper binnen dertig (30) dagen na de ontvangst van het Gelicentieerde Materiaal door de Licentiehouder of de Koper schriftelijk verzoekt om deze Overeenkomst te ontbinden en het betreffende Gelicentieerde Materiaal niet door de Licentiehouder is gebruikt, kan Getty Images deze Overeenkomst ontbinden en de rekening of de creditcard van de Licentiehouder of de Koper als volgt crediteren: (i) een bedrag van max. 100% van de Licentiekosten als het verzoek binnen 7 dagen na ontvangst van het Gelicentieerde Materiaal is ontvangen; of (ii) een bedrag van max. 50% van de Licentiekosten als het verzoek binnen 8 tot 30 dagen na ontvangst van het Gelicentieerde Materiaal is ontvangen. In beide gevallen worden administratiekosten van $ 50 (of een vergelijkbaar bedrag in de lokale valuta) in rekening gebracht. Er wordt niet gecrediteerd als gevolg van een ontbindingsverzoek dat eerst na dertig (30) dagen na de ontvangst van het Gelicentieerde Materiaal wordt ontvangen. Niets in artikel 9 is van toepassing op onderzoeks-, laboratorium-, service- of abonnementskosten die conform de op de factuur uiteengezette voorwaarden moeten worden voldaan en die niet restitueerbaar zijn.

10. Elektronische facturering; rente op achterstallige facturen. De Licentiehouder en de Koper gaan ermee akkoord om facturen van Getty Images elektronisch via het aan de Getty Images-account van de Licentiehouder en/of de Koper gekoppelde e-mailadres te ontvangen. Indien de Licentiehouder de volledige factuur van Getty Images niet volledig binnen de op de factuur gespecificeerde termijn voldoet, kan Getty Images servicekosten van anderhalf procent (1,5%) per maand of, indien wettelijk vastgesteld, een lager bedrag op enig niet-voldaan bedrag in rekening brengen totdat de betaling is ontvangen.

11. Voorbehoud van rechten. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst door Getty Images aan de Licentiehouder zijn verleend, inclusief alle promotiematerialen en andere aan Getty Images toebehorende of door Getty Images beheerde eigendommen (met inbegrip van maar niet uitsluitend door Getty Images aangeboden productiehardeschijven of ander muzieklicentiëringssystemen), zijn uitdrukkelijk aan Getty Images voorbehouden. Afgezien van hetgeen uitdrukkelijk in deze Overeenkomst uiteen is gezet, mag niets in dit document zodanig worden opgevat als zou enig eigendomsbelang, auteursrecht daaronder inbegrepen, in of op het Gelicentieerde Materiaal aan de Licentiehouder worden overgedragen. Elke harde schijf of enig ander systeem, samen met enige onder deze Overeenkomst verstrekte aansluitkabel of andere randapparatuur, dat aan de Licentiehouder wordt verstrekt, is het eigendom van Getty Images en moet op verzoek worden geretourneerd. De informatie en het met auteursrecht beschermde materiaal op een harde schijf of in een ander systeem, inclusief de metagegevens, geluidsopnamen, geluidseffecten en muziekcomposities, mogen uitsluitend conform deze Overeenkomst worden gebruikt.

12. Diverse voorwaarden.
12.1 Onbevoegd Gebruik en Beëindiging. Enig gebruik van Gelicentieerd Materiaal op een wijze die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is uiteengezet of die een voorwaarde van deze Overeenkomst schendt, vormt een schending van het auteursrecht en geeft Getty Images het recht om alle beschikbare rechten en rechtsmiddelen onder de wereldwijde wetgeving met betrekking tot auteursrecht uit te oefenen. Daarnaast, en zonder afbreuk te doen aan de andere rechtsmiddelen van Getty Images onder deze Overeenkomst, behoudt Getty Images zich het recht voor tot vijf (5) keer de standaardlicentiekosten van Getty Images in rekening te brengen voor onbevoegd gebruik van het Gelicentieerd Materiaal. Getty Images behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te beëindigen in het geval de Licentiehouder: (i) deze Overeenkomst sluit na ontvangst van een kennisgeving van Getty Images die betrekking heeft op onbevoegd gebruik van het Gelicentieerde Materiaal; (ii) niet accurate informatie verstrekt met betrekking tot het beoogde gebruik van het Gelicentieerde Materiaal ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst; (iii) nalatig is met de betaling van de volledige Licentiekosten voor de op de Factuur gespecificeerde vervaldatum; of (iv) anderszins de in deze Overeenkomst uiteengezette voorwaarden schendt. Bij beëindiging dient de Licentiehouder onmiddellijk (I) het gebruik van het Gelicentieerde Materiaal te staken en (II) het Gelicentieerde Materiaal te vernietigen of, op verzoek van Getty Images, het Gelicentieerde Materiaal aan Getty Images te retourneren en, in geval van beëindiging door Getty Images op juridische gronden, het Werk van de Licentiehouder in bezit of beheer van de Licentiehouder aan Getty Images over te dragen.
12.2 Audit/compliancecertificaat. Na redelijke kennisgeving zal de Licentiehouder Getty Images van voorbeeldexemplaren van Kopieën of Werk van de Licentiehouder met Gelicentieerd Materiaal voorzien, onder andere door Getty Images gratis toegang te verlenen tot enige website of enig platform waarop het Gelicentieerde Materiaal is Gekopieerd of Uitgezonden en waarvoor normaal gesproken moet worden betaald of andere beperkingen gelden. Daarnaast mag Getty Images, na kennisgeving binnen redelijke termijn, naar eigen goeddunken via diens eigen medewerkers of via een derde de direct aan deze Overeenkomst gerelateerde boekhouding van de Licentiehouder en het gebruik van het Gelicentieerde Materiaal door de Licentiehouder aan een audit onderwerpen om de naleving van de in deze Overeenkomst uiteengezette voorwaarden te controleren. Indien een dergelijke audit uitwijst dat sprake is van een onderbetaling door de Licentiehouder aan Getty Images van vijf procent (5%) of meer van het bedrag dat door de Licentiehouder binnen de periode waarop de audit betrekking heeft had moeten worden betaald, dient de Licentiehouder, naast het bedrag van deze onderbetaling, aan Getty Images ook de kosten voor het uitvoeren van de audit te vergoeden. Waar Getty Images redelijkerwijs van mening is dat het gebruik van het gelicentieerde materiaal buiten de strekking van de onder deze overeenkomst verleende licentie valt, dient de licentiehouder, op verzoek van Getty Images, een door een leidinggevende van de licentiehouder ondertekend compliancecertificaat in een door Getty Images goedgekeurde vorm te overleggen.
12.3 Intrekking. Na kennisgeving van Getty Images, of na kennisname door de Licentiehouder, dat enig Gelicentieerd Materiaal mogelijk onderhevig is aan een claim op grond van schending van rechten van derden, waarvoor Getty Images aansprakelijk kan zijn, kan Getty Images eisen dat de Licentiehouder onmiddellijk en op eigen kosten: (i) het gebruik van het Gelicentieerde Materiaal staakt; (ii) het Gelicentieerde Materiaal van diens locatie, computersystemen en (elektronische of fysieke) opslag wist of verwijdert; en (iii) ervoor zorgt dat diens klanten hetzelfde doen. Getty Images biedt de licentiehouder zonder aanvullende kosten, maar onderhevig aan de in deze overeenkomst uiteengezette voorwaarden, vergelijkbaar gelicentieerd materiaal aan (waarvan de vergelijkbaarheid naar eigen redelijk commercieel goeddunken van Getty Images wordt vastgesteld).
12.4 Geldende wetgeving/arbitrage. Op deze overeenkomst is de wetgeving van de staat New York (Verenigde Staten) van toepassing, zonder inachtneming van diens wetten met betrekking tot conflicterende wetgeving. Enige geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien of hier verband mee houden, zullen definitief worden beslecht door middel van bindende en vertrouwelijke arbitrage door één arbiter die zal worden aangesteld op basis van de op de datum van de aanvang van de arbitrage geldende regels en procedures voor de selectie van arbiters onder de JAMS' Expedited Procedures in de Comprehensive Arbitration Rules and Procedures ("JAMS") als u zich in Noord-Amerika bevindt, of van het International Centre for Dispute Resolution ("ICDR") of JAMS als u zich buiten Noord-Amerika bevindt (naar uw keuze), die gehouden zal worden in één van de volgende rechtsgebieden (het voor u dichtstbijzijnde rechtsgebied): New York, New York; Londen, Engeland; Parijs, Frankrijk; München, Duitsland; Madrid, Spanje; Milaan, Italië; Sydney, Australië; Tokio, Japan; of Singapore. Het arbitrageproces geschiedt in de Engelse taal en alle stukken dienen in het Engels te worden opgesteld en ingediend. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend voor de partijen en teneinde het arbitrale vonnis ten uitvoer te leggen kan verlof worden verzocht bij iedere bevoegde rechter. Het VN-Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze overeenkomst. De partij die in het gelijk wordt gesteld heeft het recht om diens redelijke juridische kosten met betrekking tot het onderdeel van diens vordering of verdediging waarin deze in het gelijk wordt gesteld te verhalen en eventueel aan de wederpartij toegekende kosten zullen hierop in mindering worden gebracht. In weerwil van het voorgaande heeft Getty Images het recht om een procedure voor een bevoegde rechter aanhangig te maken teneinde een verbod of andere voorziening tegen u te verkrijgen in het geval dat dit naar de mening van Getty Images noodzakelijk of wenselijk is voor de bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten. De partijen gaan ermee akkoord dat alle arbitrageprocessen in weerwil van enige anderszins toepasselijke bepalingen met betrekking tot verjaring moeten worden aangevangen binnen twee jaar na de acties, gebeurtenissen of omstandigheden die de aanzet tot de claim hebben gegeven.
12.5 Scheidbaarheid. Indien één of meerdere in deze Overeenkomst opgenomen bepalingen in enig opzicht worden aangemerkt als zijnde ongeldig, strijdig met het recht of niet-afdwingbaar, dan doet dit niets af aan de geldigheid, de rechtmatigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Dergelijke bepalingen worden uitsluitend herzien voor zover noodzakelijk om deze afdwingbaar te maken.
12.6 Verklaring van afstand. Geen enkele handeling van enige partij mag, in de afwezigheid van een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van afstand, worden opgevat als verklaring van afstand van een recht dat uit enige in deze Overeenkomst opgenomen bepaling voortvloeit. Vertraging van de kant van een van de partijen tijdens de uitoefening van diens rechten of rechtsmiddelen fungeert niet als verklaring van afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en de uitoefening van een enkel recht of rechtsmiddel of de gedeeltelijke uitoefening daarvan door een van de partijen sluit de uitoefening van andere rechten of rechtsmiddelen of de verdere uitoefening van het betreffende recht of rechtsmiddel niet uit. Een verklaring van afstand van een recht of rechtsmiddel bij een gelegenheid wordt niet opgevat als een beletsel voor of verklaring van afstand van rechten of rechtsmiddelen bij enige andere gelegenheid.
12.7 Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst is bedoeld voor zakelijke klanten van Getty Images en omvat alle voorwaarden van de licentieovereenkomst. Er mogen geen voorwaarden worden toegevoegd of verwijderd, tenzij deze wijzigingen schriftelijk worden doorgevoerd en schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van beide partijen worden geaccepteerd of tenzij deze elektronisch door Getty Images worden verstrekt en schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van de Licentiehouder worden geaccepteerd. In geval van inconsistenties tussen de in deze Overeenkomst uiteengezette voorwaarden en de in een door de Licentiehouder verzonden inkooporder of andere communicatie opgenomen voorwaarden, gelden de in deze Overeenkomst uiteengezette voorwaarden.
12.8 Belastingen. Alle licentiekosten zijn exclusief enige van toepassing zijnde omzetbelasting, gebruiksbelasting of bronbelasting of enige andere transactiebelasting. Dergelijke belastingen zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de licentiehouder of de koper (indien van toepassing).
12.9 Licentieverlenende entiteit. De Getty Images licentieverlenende entiteit onder deze overeenkomst wordt vastgesteld op basis van uw factuuradres in overeenstemming met onderstaande handvest.