GETTY IMAGES CONTENT LICENTIEOVEREENKOMST

LAATST BIJGEWERKT: September 2023

Dit is een licentieovereenkomst tussen u en Getty Images, waarin uiteengezet wordt hoe u foto’s, illustraties, vectoren en videoclips (individueel en collectief, “content”) kunt gebruiken waarvoor Getty Images u een licentie heeft verleend. Door content te downloaden van Getty Images, stemt u in met de voorwaarden van deze overeenkomst.

 1. Welk type licenties biedt Getty Images u? Getty Images biedt u drie types licentiemodellen: royalty free (“RF”), rights ready (“RR”) en rights managed (“RM”). Royalty free betekent niet dat er geen kosten verbonden zijn aan de licentie. Royalty free betekent daarentegen dat de licentierechten één keer worden betaald en dat er vervolgens geen extra royalty’s behoeven te worden betaald wanneer de content opnieuw gebruikt wordt. Royalty free content geniet een licentie voor een wereldwijd, onbeperkt, niet aan tijd gebonden gebruik. De prijs is gebaseerd op de bestandsgrootte. Rights managed- en rights-ready content worden gelicentieerd voor specifieke gebruikstypes en de prijs is gebaseerd op factoren zoals grootte, plaatsing, gebruiksduur en geografische distributie.

  Licentie voor proeflay-out: U mag gedurende 30 dagen na de downloads op aanvullende wijze content van de website van Getty Images uitsluitend voor testen of proeven (proefbeelden of proeflay-out) gebruiken. Tot de aankoop van een licentie, mag de content echter niet worden gebruikt in de definitieve versie van het materiaal of in materiaal dat toegankelijk is voor het publiek. Geen andere rechten of garanties worden verleend voor proeflay-out.

 2. Hoe kan ik gelicentieerde content gebruiken? U mag gelicentieerde content op elke manier gebruiken die consistent is met de onderstaande toegekende en onbeperkte rechten (zie Beperkingen hieronder). De rechten die onderworpen zijn aan deze beperkingen en de overige voorwaarden in deze overeenkomst, die door Getty Images aan u zijn toegekend, zijn:

  Royalty free
  Rights managed/Rights-ready
  Eeuwigdurend, wat inhoudt dat er geen vervaldatum of verloopdatum geldt voor uw rechten om de content te gebruiken. Wereldwijd, wat inhoudt dat content in eender welke geografische regio kan worden gebruikt. Onbeperkt, houdt in content die u een onbeperkt aantal keer kunt gebruiken. Om het even welke en alle media, betekent content die in papieren en digitaal formaat of op een ander medium of in een ander formaat kan worden gebruikt. Niet-Exclusief, wat inhoudt dat u geen exclusieve rechten heeft om de content te gebruiken. Getty Images kan dezelfde content aan andere klanten licentiëren. Indien u exclusieve rechten wilt ontvangen voor het gebruik van royalty free content, neem dan contact op met Getty Images om te onderhandelen over een opkoop.
  Beperkt tot het specifieke gebruik, het medium, de tijdsduur, de oplage, de plaatsing, de grootte van de content, en de geselecteerde regio en eventuele andere beperkingen waaraan de content onderworpen is op de website van Getty Images (of mogelijk andere methodes voor content-levering) of op een orderbevestiging of factuur. Niet-exclusief, wat betekent dat, tenzij anders aangegeven op de website, uw factuur, verkooporder of afzonderlijke overeenkomst, u geen exclusieve rechten heeft om de content te gebruiken. Getty Images kan dezelfde content aan andere klanten licentiëren.

  Voor de toepassing van deze overeenkomst betekent ‘gebruiken’: kopiëren, reproduceren, wijzigen, bewerken, synchroniseren, uitvoeren, weergeven, uitzenden, publiceren of er anderszins gebruik van maken. Zorg ervoor dat u de onderstaande sectie Beperkingen leest om kennis te nemen van de uitzonderingen.

 3. Beperkingen.

  1. Geen onrechtmatig gebruik. U mag content niet gebruiken op een pornografische, lasterlijke of andere onrechtmatige manier, om geweld of haat te promoten, of in schending met de toepasselijke regelgeving (inclusief voor sport content, beperkingen of introductiebrieven uitgegeven door een sportbond of overheidslichaam) of sectorcodes.
  2. Geen wijziging van redactionele content. Content die aangegeven is als “redactioneel” of “bedoeld voor redactioneel” mag worden bijgesneden (cropping) of anderszins worden bewerkt om de technische kwaliteit te verbeteren, mits de redactionele integriteit van de content niet wordt gecompromitteerd, maar u mag content niet op andere wijzen veranderen.
  3. Geen gebruik van een op zichzelf staand bestand. U mag content nooit zodanig gebruiken dat derden het als een op zichzelf staand bestand kunnen downloaden, extraheren of herdistribueren (dat wil zeggen alleen het op zich zelf staande content bestand, los van het project of het eindgebruik).
  4. Geen gevoelig gebruik zonder disclaimer. Indien enige content een model of eigendom omvat dat in verband met een onderwerp wordt gebruikt dat door een redelijke persoon als onflatteus of overmatig controversieel kan worden beschouwd (bijvoorbeeld seksueel overdraagbare ziektes) moet u aangeven: (1) dat de content uitsluitend ter illustratie wordt gebruikt, en (2) dat een eventuele persoon afgebeeld in de content een model is. U zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Stockfoto. Geposeerd door een model.” Er is geen disclaimer vereist voor content aangegeven als “redactioneel” of “bedoeld voor redactioneel”, wanneer dit gebruikt wordt op een niet misleidende, redactionele manier.
  5. Geen valse voorstelling van auteurschap geven. U mag geen valse voorstelling geven dat u de originele maker bent van een werk dat hoofdzakelijk bestaat uit gelicentieerde content. U kunt bijvoorbeeld geen kunstwerk creëren dat uitsluitend gebaseerd is op gelicentieerde content en beweren dat u de auteur bent.
  6. Collectiespecifieke beperkingen. Wanneer u content licentieert uit de volgende collecties, klikt u hier voor de extra beperkingen: Digitale wereldbol; BBC Motion Gallery; TVNZ; NBA; NBC Nieuwsarchieven; Verhalend.

  Beperkingen - tenzij een extra licentie is gekocht. Het volgende is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Getty Images en betaling voor een extra licentierecht:

  1. Geen commercieel gebruik van redactionele content. Tenzij expliciet toegelaten in een factuur of verkooporderbevestiging of licentieovereenkomst van Getty Images, mag u content met de aanduiding “redactioneel” of “bedoeld voor redactioneel” niet gebruiken voor commerciële, promotie-, advertentie-, onderschrijvings-, reclame-, gok-/weddenschaps-/speel- of merchandisingdoeleinden. Dit type content is niet vrijgegeven als model of eigendom en is voornamelijk bedoeld om te worden gebruikt voor redactionele doeleinden, d.w.z. beschrijvende doeleinden zoals nieuwsverslaggeving en discussie over actuele gebeurtenissen of andere human interest onderwerpen. Bovendien bent u, overeenkomstig artikel 9.c hieronder, verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke goedkeuringen van derden, zoals personen die er vermeld worden of organisatoren van evenementen, voordat u “redactionele” content gebruikt voor een commerciële doeleinde.
  2. Geen ‘on demand’-producten. Tenzij expliciet toegelaten in een factuur of verkooporderbevestiging of licentieovereenkomst van Getty Images, mag u geen content gebruiken verband houdend met “on demand”-producten (zoals producten waarin een gelicentieerde afbeelding is geselecteerd door een derde voor aanpassing op een dergelijk product op basis van gemaakt-op-bestelling), waaronder, zonder beperking, ansichtkaarten, mokken, T-shirts, kalenders, posters, screensavers of wallpapers op mobiele telefoons of soortgelijke items (dit is inclusief de verkoop van producten door middel van op maat ontworpen websites, evenals sites zoals zazzle.com en cafepress.com).
  3. Geen elektronische sjablonen. Tenzij expliciet toegelaten in een factuur of verkooporderbevestiging of licentieovereenkomst van Getty Images, mag u geen content gebruiken in elektronische of digitale sjablonen bedoeld voor wederverkoop of andere distributie (bijvoorbeeld websitesjablonen, sjablonen voor visitekaartjes, sjablonen voor elektronische wenskaarten, en sjablonen voor brochure-ontwerp).
  4. Geen gebruik in het handelsmerk of logo. Tenzij expliciet toegelaten in een factuur of verkooporderbevestiging of licentieovereenkomst van Getty Images, mag u geen content (geheel of gedeeltelijk) gebruiken dat als het distinctieve of onderscheidende kenmerk deel uitmaakt van een handelsmerk, ontwerpmerk, handelsnaam, bedrijfsnaam, dienstenmerk of logo. Verder heeft u niet het recht om (in enig rechtsgebied) dergelijke content (geheel of gedeeltelijk) te registreren als handelsmerk of te steunen op dergelijke registraties, eerder gebruik en/of opgebouwde goodwill om te voorkomen dat derden de content gebruiken of enige soortgelijke content (inclusief door ons, onze klanten of de copyrighteigenaar van dergelijke content).
  5. Geen gebruik van machine learning,AI of biometrische technologie. Tenzij expliciet toegelaten in een factuur of verkooporderbevestiging of licentieovereenkomst van Getty Images, mag u geen content (inclusief onderschriftinformatie, trefwoorden of andere metadata behorende bij content) gebruiken ten behoeve van machine learning en/of kunstmatige intelligentie, of voor technologieën ontworpen of bestemd voor de identificatie van natuurlijke personen. Bovendien verklaart of garandeert Getty Images niet dat toestemming is verkregen voor dergelijk gebruik met betrekking tot model release content.
  6. Geen metadata-exploitatie. Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door Getty Images, mag u de onderschriftinformatie, trefwoorden, bijbehorende tekst of andere metadata behorende bij content niet los van de content gebruiken, of derden toestaan om toegang te krijgen tot dergelijke content of dergelijke aan content gerelateerde informatie te gebruiken.
  7. Geen NFT-gebruik van redactionele content of rights-readyvideocontent. Tenzij expliciet toegelaten in een factuur of verkooporderbevestiging of licentieovereenkomst van Getty Images, mag u geen content gebruiken die is gemarkeerd als “redactioneel” of “bedoeld voor redactioneel” of rights-ready videocontent in verband met een onveranderlijk digitaal actief dat bestemd is voor verkoop of andere distributie (zoals een niet-fungeerbaar token).
 4. Wie kan behalve mij gebruikmaken van de gelicentieerde content? De aan u verleende rechten zijn niet-overdraagbaar en komen niet in aanmerking voor een sublicentie, dat wil zeggen dat u ze niet kunt overdragen aan of daarop een sublicentie kunt verlenen aan een derde. Er zijn twee uitzonderingen:

  • Werkgever of klant. Bij aankoop voor rekening van uw werkgever of klant, kan uw werkgever of klant de content gebruiken. In dat geval verklaart en garandeert u dat u volledig bevoegd bent om uw werkgever of klant te binden aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Wanneer u niet deze bevoegdheid bezit, heeft uw werkgever of klant niet het recht de content te gebruiken. De aangekochte rechten behoren uitsluitend aan u of uw werkgever/klant toe, afhankelijk van de naam die voor de aankoop vermeld is als de “Licentiehouder”. Met andere woorden wanneer u een royalty free afbeelding koopt, heeft slechts één van u beiden (en niet beiden) het recht om die afbeelding voor meerdere projecten herhaaldelijk te gebruiken.
   • Deel- en opslagbeperkingen voor RF content. Houd er rekening mee dat er deel- en opslagbeperkingen gelden voor royalty free content. Maximaal 10 personen (in totaal, niet op een bepaald moment) mogen een contentitem gebruiken en alle personen moeten tot dezelfde juridische entiteit behoren, maar u kunt RF content beschikbaar stellen voor weergave door enige van uw medewerkers, klanten en subcontractanten. Er zijn geen beperkingen aan waar elk individu de content mag opslaan. Het onbewerkte bestand van de content mag niet aan anderen dan subcontractanten buiten uw organisatie worden verstrekt. Wanneer u content nodig heeft voor meer dan 10 gebruikers, neemt u contact op met Getty Images voor de aankoop van rechten voor extra gebruikers. Als u content downloadt onder een overeengekomen oplossing (d.w.z. premium access) zullen, tenzij al uw rechten zijn verlengd voorafgaand aan het einde van uw looptijd, al uw deelrechten worden beëindigd aan het einde van uw looptijd en alle content moet van uw gedeelde server, digitale contentmanagementsysteem of ander opslagsysteem worden verwijderd en mag alleen worden opgeslagen op afzonderlijke apparaten.
   • Geen seat / gebruikersbeperkingen voor UltraPacks. Bij aankoop van een UltraPack, zijn geen deel- en opslagbeperkingen van toepassing en kan een onbeperkt aantal gebruikers binnen dezelfde wettelijke entiteit gelicentieerde content gebruiken.
  • Subcontractanten. U kunt subcontractanten (bijvoorbeeld uw drukker of postbedrijf) of distributeurs toestemming geven content te gebruiken in productie- of distributieprocessen verband houdend met uw finale project of gebruik. Deze subcontractanten en distributeurs moeten instemmen gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst en mogen de content niet voor andere doeleinden gebruiken.
 5. Gebruikersaccounts. U bent verantwoordelijk alle activiteiten voor elke gebruikersaccount te traceren, en u gaat ermee akkoord: (a) alle wachtwoorden en gebruikersnamen veilig te stellen; (b) Getty Images onmiddellijk te informeren van ongeoorloofd gebruik of elke andere inbreuk op veiligheid; en (c) de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor activiteiten op elke gebruikersaccount. Getty Images behoudt zich het recht voor toezicht te houden op downloads en gebruikersactiviteiten om zeker te zijn dat de voorwaarden van deze overeenkomst worden nageleefd. Wanneer Getty Images vaststelt dat u deze of andere voorwaarden van deze overeenkomst hebt geschonden, kan zij u de toegang ontzeggen tot uw account en gebruik maken van andere rechtsmiddelen.

 6. Intellectuele-eigendomsrechten.

  • Wie is eigenaar van de content? De volledige gelicentieerde content is eigendom van Getty Images of haar content-leveranciers. Alle niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst verleende rechten zijn voorbehouden aan Getty Images en de content-leveranciers. U kunt geen enkel recht doen gelden op inkomsten van een rechtenbeheerder, socialmediawebsite, contentdeelplatform of enige andere derde, ten aanzien van het fotokopiëren, digitaal kopiëren, delen, verdelen of ander, secundair gebruik van de gelicentieerde content.
  • Toewijzing:
   • Moet ik fotocredits opnemen? U heeft geen fotocredit nodig voor commercieel gebruik, maar wanneer u de content gebruikt voor redactionele doeleinden, moet u een credit naast de content of in de productiecredits plaatsen. De credit moet op de volgende wijze worden weergegeven, of zoals vermeld in het onderschrift bij de content op de website van Getty Images: “[Naam van de fotograaf]/[Naam van de collectie]/via Getty Images”
   • Heb ik een videocredit nodig? Indien gelicentieerde content wordt gebruikt in een audio-/visuele productie waarin credits aan andere leveranciers van gelicentieerd materiaal worden verleend, moet u een credit in vergelijkbare grootte en plaatsing opnemen. De credit moet op de volgende wijze worden weergegeven, of zoals vermeld in het onderschrift bij de content op de website van Getty Images: “[Video] [Beeldmateriaal] geleverd door [Naam van de artiest]/[Naam van de collectie] via Getty Images”
  • Kan ik de naam of het logo van Getty Images of de naam en logo’s van haar content-leveranciers gebruiken? U kunt de naam van Getty Images en/of haar content-leveranciers gebruiken wanneer dit nodig is voor toewijzing, maar u mag hun namen, logo’s of handelsmerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet voor andere doeleinden gebruiken.
 7. Kosten en verlenging. Als bij afloop van de looptijd uw abonnement is ingesteld op AUTOMATISCH VERLENGEN, gaat u akkoord met betaling, of machtigt u Getty Images tot het in rekening te brengen van de desbetreffende abonnementskosten tegen het dan geldende tarief, met belastingen, volgens de bij ons vastgelegde betaalmethode. U kunt uw voorkeur voor automatisch verlengen wijzigen in uw Getty Images-account. U kunt uw abonnement alleen opzeggen op de manier zoals omschreven in paragraaf 8(b). Getty Images is gerechtigd uw abonnement zonder voorafgaand bericht te deactiveren wanneer Getty Images niet in staat is een transactie te voltooien met de door u opgegeven betaalmethode.

 8. Beëindiging/Annulering/Intrekking.

  1. Beëindiging. Getty Images kan deze overeenkomst op elk moment beëindigen wanneer u één van de voorwaarden van deze of een andere overeenkomst met Getty Images schendt. In dit geval moet u onmiddellijk het gebruik van de content beëindigen; eventuele kopieën wissen of vernietigen; en, wanneer vereist, Getty Images schriftelijk informeren dat u heeft beantwoord aan deze eisen.
   • Beëindiging sociale media. Wanneer u de content gebruikt op een sociale-mediaplatform of op enige andere website van een derde partij en het platform of de website maakt gebruik (of kondigt aan dat het van plan is gebruik te maken) van de content voor eigen doeleinden of op een wijze die in strijd is met deze overeenkomst, worden de rechten die verleend zijn voor dit gebruik onmiddellijk ingetrokken en gaat u in dat geval, op verzoek van Getty Images ermee akkoord, alle content op dit platform of deze website te verwijderen.
  2. Terugbetalingen/Annulering. Alle verzoeken voor terugbetaling/annuleringen moeten schriftelijk gedaan worden of met behulp van de annuleringsfunctie op de website van Getty Images. Mits het verzoek is ingediend binnen 30 dagen en de gelicentieerde content niet is gebruikt, kan Getty Images de betreffende order annuleren en overgaan tot de volledige terugbetaling van uw account of creditcard. Er worden geen creditnota’s of terugbetalingen gedaan, wanneer verzoeken tot annulering later dan 30 dagen na ontvangst van de content ontvangen worden. Kosten voor research, laboratoria, service of abonnementen komen evenmin in aanmerking voor terugbetaling. In geval van annulering worden uw rechten om de content te gebruiken ingetrokken en moet u eventuele kopieën van de content verwijderen of vernietigen.
  3. Intrekking van de content. Getty Images is bevoegd naar eigen goeddunken het licentiëren van elk contentitem te allen tijde te beëindigen. Na kennisgeving van Getty Images, of na uw kennisname dat enige content mogelijk onderhevig is aan een vordering op grond van schending van rechten van derden, waarvoor Getty Images aansprakelijk kan zijn, kan Getty Images eisen dat u onmiddellijk en op eigen kosten: het gebruik van de content beëindigt, eventuele kopieën wist of vernietigt; en ervoor zorgt dat uw klanten, distributeurs en/of werkgever hetzelfde doen. Getty Images levert u zonder aanvullende kosten vervangende content (vastgesteld naar eigen redelijk commercieel goeddunken van Getty Images), onderworpen aan de overige voorwaarden van deze overeenkomst.
 9. Verklaringen en garanties. Getty Images biedt de volgende verklaringen en garanties:

  1. Garantie van niet-inbreuk. Voor alle gelicentieerde content (met uitsluiting van content aangegeven als “Access only” of “Handout”), garandeert Getty Images dat uw gebruik van deze content in overeenstemming met deze overeenkomst en in de vorm verstrekt door Getty Images (dat is exclusief eventuele door u aangebrachte aanpassingen, overlays of nieuwe toewijzingen) geen inbreuk maakt op eventuele copyright of morele rechten van de eigenaar/maker van de content.
  2. Extra garanties voor bepaalde content.
   • RF: Voor royalty-free gelicentieerde content (met uitsluiting van content aangegeven als “redactioneel” of “bedoeld voor redactioneel”), garandeert Getty Images dat uw gebruik van deze content (inclusief audio als onderdeel van een dergelijke video, tenzij anders vermeld of aangegeven) in overeenstemming met deze overeenkomst en in de vorm verstrekt door Getty Images (dat is exclusief eventuele door u aangebrachte aanpassingen, overlays of nieuwe toewijzingen) geen inbreuk is op eventuele handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten en geen schending is van het recht op privacy of recht op publiciteit.
   • RM/RR: Voor rights managed gelicentieerde en rights ready content, met betrekking waartoe Getty Images specifiek aangeeft dat een model en/of property release is ontvangen, garandeert Getty Images dat uw gebruik van deze content (exclusief audio in deze video) in overeenstemming met deze overeenkomst en in de vorm verstrekt door Getty Images (dat is exclusief eventuele door u aangebrachte aanpassingen, overlays of nieuwe toewijzingen), wanneer een property release is ontvangen, dat er geen sprake is van inbreuk op eventuele handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten en/of, wanneer een model release is ontvangen, er geen sprake is van schending van het recht op privacy of recht op publiciteit.
  3. Uitsluiting van garantie. Tenzij eerdere specifieke garanties, verleent Getty Images geen rechten en wordt geen garantie gegeven op het gebruik van namen, personen, handelsmerken, vormgeving, logo’s, geregistreerde/ongeregistreerde audio of audio waarop copyright rust, ontwerpen of kunst-/bouwwerken weergegeven in enige content. In deze gevallen bent u uitsluitend verantwoordelijk voor de vaststelling of (een) release(s) is/zijn vereist in verband met uw beoogd gebruik van de gelicentieerde content en bent u alleen verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze release(s). U onderkent dat er doorgaans geen release wordt verkregen voor content dat is aangemerkt als “redactioneel” of “bedoeld voor redactioneel” en dat enkele rechtsgebieden wettelijke bescherming bieden voor het gebruik van een afbeelding of gelijkenis van een persoon of eigendom voor commerciële doeleinden indien hiervoor geen release is verleend. U erkent ook dat organisatoren van sport-, nieuws- en entertainmentevenementen soms contractuele beperkingen opleggen aan commercieel gebruik van content die tijdens hun evenementen is vastgelegd. U bent alleen verantwoordelijk voor de betaling van bedragen die door uw gebruik van de gelicentieerde content uit hoofde van enige van toepassing zijnde collectief onderhandelde overeenkomst en de naleving van eventuele andere voorwaarden van collectief onderhandelde overeenkomsten, verschuldigd kunnen zijn.
  4. Disclaimer bijschrift / metagegevens. Hoewel Getty Images alle redelijke inspanningen heeft gedaan voor de categorisering, het trefwoord, het bijschrift en de titel van de content, kan Getty Images niet de nauwkeurigheid van deze informatie of de metagegevens in de content garanderen.
  5. Geen andere garanties. Tenzij anders vermeld in bovenstaand artikel, wordt de content geleverd “as is”, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde, hetzij expliciet of impliciet, waaronder, zonder beperking, impliciete verklaringen, garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel. Getty Images legt geen verklaringen af en geeft geen garantie dat de content of haar websites beantwoordt aan uw eisen, noch dat gebruik van de content of websites ononderbroken en foutloos verloopt.
 10. Schadeloosstelling / beperkte aansprakelijkheid.

  1. Schadeloosstelling van Getty Images door u. U stemt in Getty Images, haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde vennootschappen partners en content-leveranciers en elk van hun respectievelijke leidinggevenden, directeuren en medewerkers te verweren tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle schade, aansprakelijkheden en (on)kosten (inclusief redelijke juridische kosten inclusief advocaatkosten) voortvloeiende uit of verband houdend met (i) het gebruik van enige content buiten het toepassingsgebied van deze overeenkomst; (ii) elke schending of vermeende schending door uw toedoen (of door iemand die namens u optreedt) van één van de voorwaarden van deze of een andere overeenkomst gesloten met Getty Images; en (iii) uw verzuim om de eventuele vereiste release voor uw gebruik van de content te verkrijgen.
  2. Schadeloosstelling van u door Getty Images. Mits u deze of enige andere overeenkomst met Getty Images niet heeft geschonden, erkent Getty Images, als uw enige en exclusieve rechtsmiddel voor enige schending van de hierboven in artikel 9 uiteengezette garanties, en alleen voor muziek, de “Aanvullende garanties” zoals uitdrukkelijk uiteengezet in artikel 5 van de Getty Images Music-licentieovereenkomst, onderworpen aan de voorwaarden van dit artikel 10, u en uw moedermaatschappij, dochterondernemingen en affiliate partners en elk van hun respectievelijke leidinggevenden, directeuren en medewerkers te verweren tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle schade, aansprakelijkheden en (on)kosten (inclusief redelijke juridische kosten inclusief advocaatkosten) voortvloeiende uit of verband houdend met elke schending of vermeende schending door Getty Images van haar garanties in het hierboven vermelde artikel 9 en alleen voor muziek, de “Aanvullende garanties” zoals uitdrukkelijk uiteengezet in artikel 5 van de Getty Images Music-licentieovereenkomst. Deze vrijwaring is niet van toepassing indien schade, kosten of verliezen voortvloeien uit of het gevolg zijn van door u aangebrachte wijzigingen in de content of de omstandigheden waarin u de content heeft gebruikt. Deze vrijwaring is evenmin van toepassing wanneer u gebruik blijft maken van content nadat u door Getty Images bent geïnformeerd of kennis heeft gehad van het feit dat de content voorwerp is van een vordering betreffende inbreuk op het recht van een derde.
  3. Schadeloosstelling van u door Getty Images van AI-gegenereerde content.Voor alle duidelijkheid, de vrijwaring zoals uiteengezet in Artikel 10(b) (en eventuele beperkingen daarop) is van toepassing op alle content die wordt gegenereerd met de AI-generator.  Niettegenstaande enige tegengestelde bepaling in Artikel 10(b), wordt al dergelijke content geacht aan u te zijn geleverd door Getty Images zonder wijzigingen, ongeacht het aantal regeneraties of iteraties van content dat u genereert.  Vrijwaringsverplichtingen van Getty Images zijn niet van toepassing voor zover u content genereert die prompts of input bevat die de namen, gelijkenis van echte mensen, handelsmerken, handelsimago's, logo's, kunstwerken of architectuur of andere elementen bevat die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten van derden die u niet mag gebruiken.
  4. De partij die vrijwaring vordert, moet de wederpartij onmiddellijk schriftelijk van deze vordering op de hoogte brengen. De vrijwarende partij (de partij die de kosten betaalt) heeft het recht de behandeling en schikking van of het verweer tegen enige vordering of geschil over te nemen. De gevrijwaarde partij (de partij die niet de kosten betaalt) moet samenwerken op een door de vrijwarende partij redelijk vereiste wijze. De vrijwarende partij is niet aansprakelijk voor juridische kosten, waaronder advocaatkosten en overige kosten, die zijn gemaakt voorafgaand aan het op de hoogte brengen door de wederpartij onder deze overeenkomst, van de vordering waarvoor een beroep op vrijwaring wordt gedaan.
  5. Beperkte aansprakelijkheid. GETTY IMAGES EN HAAR LICENTIEGEVERS ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER U OF ENIGE ANDERE PERSOON OF RECHTSPERSOON VOOR ENIGE GEDERFDE WINST, PUNITIEVE SCHADEVERGOEDING, SPECIALE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE OF ENIGE VERGELIJKBARE SOORTEN SCHADE, KOSTEN OF VERLIEZEN DIE UIT DEZE OVEREENKOMST VOORTVLOEIEN, ZELFS ALS GETTY IMAGES OF HAAR LICENTIEGEVERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, KOSTEN OF VERLIEZEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN STILZWIJGENDE GARANTIES OF AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGESTAAN.
 11. Algemene bepalingen.

  1. Toewijzing. Deze overeenkomst is voor u persoonlijk en mag door u niet toegewezen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Getty Images. Getty Images mag deze overeenkomst zonder kennisgeving of goedkeuring, toewijzen aan een affiliate partnerbedrijf of partij die belangen overneemt, onder voorbehoud dat deze entiteit erkent gebonden te zijn aan deze voorwaarden.
  2. Audit. Na redelijke kennisgeving gaat u ermee akkoord Getty Images voorbeeldexemplaren te verstrekken van projecten of eindgebruik waarin gelicentieerde content is verwerkt, onder andere door Getty Images gratis toegang te verlenen tot enige website of enig platform waarop de content is gereproduceerd en waarvoor normaal gesproken moet worden betaald of andere beperkingen gelden. Daarnaast mag Getty Images, na redelijke kennisgeving, naar eigen goeddunken via haar eigen medewerkers of via een externe partij uw direct aan deze overeenkomst gerelateerde boekhouding en uw gebruik van de gelicentieerde content aan een audit onderwerpen om de naleving van de in deze overeenkomst uiteengezette voorwaarden te controleren. Indien een audit uitwijst dat u vijf procent (5%) of meer van het door u verschuldigde bedrag te weinig hebt betaald aan Getty Images, erkent u, naast het bedrag van deze onderbetaling en andere rechtsmiddelen waarop Getty Images aanspraak kan maken, ook de kosten voor de uitvoering van de audit te zullen betalen aan Getty Images.
  3. Elektronische opslag. U stemt ermee in het copyright-symbool, de naam Getty Images, het identificatienummer van de content en elke andere informatie of metagegevens die in de elektronische file inhoudende de originele content kunnen zijn ingebed niet verloren te laten gaan en dat gepaste permanente veiligheidsmaatregelen worden genomen om de content te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik door derden. U mag één (1) kopie van de content maken voor back-updoeleinden.
  4. Geldende wetgeving/arbitrage. Op deze overeenkomst is de wetgeving van de staat New York (Verenigde Staten) van toepassing, zonder inachtneming van diens wetten met betrekking tot conflicterende wetgeving. Enige geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien of hier verband mee houden, zullen definitief worden beslecht door middel van bindende en vertrouwelijke arbitrage door één arbiter die zal worden aangesteld op basis van de regels en procedures voor de selectie van arbiters onder i) als u zich in Noord-Amerika bevindt: de JAMS’ Expedited Procedures in de Comprehensive Arbitration Rules and Procedures (“JAMS”) of ii) als u zich buiten Noord-Amerika bevindt: het International Centre for Dispute Resolution (“ICDR”) of JAMS (naar uw keuze), die gehouden zal worden in één van de volgende rechtsgebieden (het voor u dichtstbijzijnde rechtsgebied): New York, New York; Londen, Engeland; Parijs, Frankrijk; München, Duitsland; Madrid, Spanje; Milaan, Italië; Sydney, Australië; Tokio, Japan; of Singapore. Het arbitrageproces geschiedt in de Engelse taal en alle stukken dienen in het Engels te worden opgesteld en ingediend. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend voor de partijen en teneinde het arbitrale vonnis ten uitvoer te leggen kan verlof worden verzocht bij iedere bevoegde rechter. Het VN-Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze overeenkomst. De partij die in het gelijk wordt gesteld, heeft het recht om diens redelijke juridische kosten, waaronder advocaatkosten, met betrekking tot dat onderdeel van diens vordering of verdediging waarin deze in het gelijk wordt gesteld, te verhalen en eventueel aan de wederpartij toegekende kosten zullen hierop in mindering worden gebracht. In weerwil van het voorgaande heeft Getty Images het recht om een procedure voor een bevoegde rechter aanhangig te maken teneinde een verbod of andere voorziening tegen u te verkrijgen in het geval dat dit naar de mening van Getty Images noodzakelijk of wenselijk is voor de bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten van Getty Images. De partijen gaan ermee akkoord dat alle arbitrageprocessen in weerwil van enige anderszins toepasselijke bepalingen met betrekking tot verjaring moeten worden aangevangen binnen twee jaar na de acties, gebeurtenissen of omstandigheden die de aanzet tot de claim hebben gegeven.
  5. Scheidbaarheid. Indien één of meerdere bepalingen in deze overeenkomst in enig opzicht worden aangemerkt als zijnde ongeldig, strijdig met het recht of niet-afdwingbaar, dan doet dit niets af aan de geldigheid, de rechtmatigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Dergelijke bepalingen worden uitsluitend herzien voor zover noodzakelijk om deze afdwingbaar te maken.
  6. Verklaring van afstand. Geen enkele handeling van enige partij mag, in de afwezigheid van een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van afstand, worden opgevat als verklaring van afstand van een recht dat uit enige in deze overeenkomst opgenomen bepaling voortvloeit.
  7. Volledige Overeenkomst. Er mogen geen voorwaarden van deze overeenkomst worden toegevoegd of verwijderd, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door beide partijen worden geaccepteerd of tenzij deze elektronisch door Getty Images worden verstrekt en door u worden geaccepteerd. In geval van inconsistenties tussen de voorwaarden in deze overeenkomst en de voorwaarden op een door u verzonden inkooporder gelden de in deze overeenkomst uiteengezette voorwaarden.
  8. Kennisgeving. Alle kennisgevingen die op grond van deze overeenkomst verzonden moeten worden naar Getty Images, moeten per e-mail verzonden worden naar legalnotice@gettyimages.com. Alle aan u geadresseerde kennisgevingen worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres in uw account.
  9. Belastingen. U gaat akkoord met en neemt de verantwoordelijkheid voor de betaling van alle omzetbelastingen, verbruiksbelastingen, btw, ingehouden belastingen en heffingen opgelegd door een rechtsgebied als gevolg van de licentie die aan u is toegekend, of uw gebruik van de gelicentieerde content.
  10. Rente op achterstallige facturen. Indien u een factuur niet volledig binnen de gespecificeerde termijn voldoet, kan Getty Images servicekosten van 1,5% per maand, of indien wettelijk vastgesteld een lager bedrag, per maand op enig onvoldaan bedrag in rekening brengen totdat de betaling is ontvangen.
  11. Licentieverlenende entiteit. De Getty Images licentieverlenende entiteit onder deze overeenkomst wordt vastgesteld op basis van uw factuuradres in overeenstemming met het handvest hier.


LICENTIEOVEREENKOMST VOOR MUZIEK VAN GETTY IMAGES


LAATST BIJGEWERKT: juni 2020

Dit zijn aanvullende voorwaarden bij uw licentieovereenkomst met Getty Images (“Overeenkomst”) die van toepassing zijn op Muziek en hier zijn bijgevoegd als onderdeel van de Overeenkomst. De term “content” in de Licentieovereenkomst voor content, die onderdeel is van de Overeenkomst, heeft ook betrekking op “Muziek”. Door Muziek van Getty Images te downloaden, accepteert u de onderstaande aanvullende algemene voorwaarden bij de Licentieovereenkomst voor content. Alle termen omschreven in de Overeenkomst hebben in deze aanvullende voorwaarden dezelfde betekenis.

 1. Welk soort licentie biedt Getty Images aan voor Muziekcontent? Getty Images biedt Muziek aan onder een royalty-free licentiemodel.

 2. Hoe kan ik Muziek gebruiken? Onderworpen aan de rest van de voorwaarden van de Overeenkomst, inclusief alle beperkingen in deze aanvullende muziekvoorwaarden, geeft Getty Images u voor Muziek een rechtstreeks, niet-exclusief, wereldwijd en eeuwigdurend recht, inclusief mechanische en uitvoerende rechten, om de Muziek in een Werk te gebruiken en te Synchroniseren, en om het Werk een onbepaald aantal keren naar al uw gewenste media te Kopiëren en Uit te zenden. U mag Muziek Bewerken, op voorwaarde dat een dergelijke wijziging (i) het fundamentele karakter van het gebruikte deel van de Master niet verandert en (ii) geen aanleiding geeft van uw kant tot enige eigendomsrechten of -claims (inclusief rechten of claims op grond van copyright) met betrekking tot de resulterende bewerkte opname of compositie.

  EXTRA DEFINITIES:

  Muziek” verwijst naar geluidsopnamen (de “Masters”) en muzikale composities, inclusief teksten, die op de Masters staan (de “Composities”) in de Muziekbestanden die onder de overeenkomst aan u worden gelicentieerd door Getty Images. Werk verwijst naar de productie, het programma of een ander project waarin de Muziek is Gesynchroniseerd. Uitzender/Uitzenden verwijst naar het laten uitvoeren, uitzenden, overbrengen, streamen, openbaren of distribueren van het Werk, of anderen toestemming geven om dit te doen. Kopiëren verwijst naar het dupliceren of anderszins maken van kopieën van het werk met als enige doel het uitzenden van het werk; Synchroniseren verwijst naar het koppelen en/of synchroniseren, arrangeren, opnemen, opnieuw opnemen, uitschrijven, aanpassen of bewerken van de Muziek, uitsluitend in tijdgebonden relatie met het toegestane gebruik in het Werk. Bewerken verwijst naar het gebruik door u van minder dan een volledig Muziekstuk, inclusief het bewerken, loopen, versterken of aanpassen van de Master.

   

 3. Extra beperkingen voor het gebruik van Muziek:
  1. Geen op zichzelf staand gebruik. U mag de Muziek niet beschikbaar stellen en het Werk niet verkopen, licentiëren of distribueren op een manier die bedoeld is om derden toe te staan of uit te nodigen om de Muziek als een op zichzelf staand bestand of op een op zichzelf staande basis te downloaden, te extraheren, opnieuw te distribueren of te openen. U mag de Muziek ook niet gebruiken voor of anderszins beschikbaar maken als onderdeel van een muzikale luisterervaring, inclusief waar Muziek, op zichzelf staand of als onderdeel van een compilatie, wordt gecombineerd met bijbehorende visuele/vertellende onderdelen die van verwaarloosbaar belang zijn (zoals stilstaand(e) beeld(en), pan-effecten of andere beperkte animatie/video/audio) of andere gebruiken waarbij het Werk neerkomt op een op zichzelf staand gebruik van de Muziek.
  2. Geen “Elektronische sjablonen”. U mag de Muziek niet opnemen in een elektronisch sjabloon dat is bedoeld om door derden te worden gedupliceerd, inclusief maar niet beperkt tot in een product of dienst dat een eindgebruiker in staat stelt om soundtracks te maken, in een systeem dat producten met de Muziek doorverkoopt of in “bouw-het-zelf” mediatools.
  3. Geen “on demand”-producten. U mag de Muziek niet gebruiken of weergeven op websites of andere media die zijn bedoeld om aan te zetten tot of betrokken te raken bij de verkoop, licentie of andere distributie van “on demand”-producten (bijvoorbeeld producten waarbij Muziek wordt gebruikt door derden om een dergelijk product op verzoek van de klant aan te passen), inclusief maar niet beperkt tot elektronische wenskaarten, voicemailberichten, ringtones, multimedia-albums of -presentaties of vergelijkbare items.
  4. Geen “Audioproducten”. U mag de Muziek niet gebruiken om een product in enig formaat/medium te produceren, te distribueren of te verkopen, ongeacht of het formaat/medium reeds bestaat of in de toekomst wordt ontwikkeld, waarin Muziek alleen of uitsluitend met andere muziek is verwerkt, inclusief maar niet beperkt tot compact discs (cd’s), cassettes, grammofoonplaten en digitale transmissies, van welke soort dan ook (“Audioproducten”)
  5. Geen apart gebruik van titels, teksten of gebruik van Muziek in titelsongs. Geen apart gebruik van titels, teksten of gebruik in thema’s. U mag geen Muziek gebruiken als themasong voor een programma of andere productie of de titel of teksten van Muziek afzonderlijk van de Muziek gebruiken.
  6. Geen gebruik in het handelsmerk of logo. U mag geen enkele Muziek verwerken in een logo, handelsmerk of dienstmerk.
 4. Toewijzing:
  Moet ik Muziekcredits opnemen? Als Muziek in een audio-/visuele productie wordt gebruikt waarin credits aan andere leveranciers van gelicentieerd materiaal worden verleend, moeten - indien technisch haalbaar - credits die qua grootte en plaatsing gelijkwaardig aan de betreffende credits zijn, worden verleend in hoofdzakelijk de volgende indeling: “[Naam van de artiest] Epidemic Sound via Getty Images” of zoals anders vermeld door Getty Images.

 5. Aanvullende garanties: In aanvulling op de verklaringen en garanties in de Getty Images Licentieovereenkomst voor content geeft Getty Images de volgende verklaringen en garanties voor Muziek:
  1. Muziek werd niet opgenomen onder de bevoegdheid van een bond of collectieve arbeidsovereenkomst.
  2. Getty Images heeft rechten in de Muziek die nodig zijn om rechtstreekse licenties aan u te kunnen verlenen, inclusief alle uitvoerende, mechanische of vergelijkbare rechten, en de rechten om Muziek te gebruiken zullen zodanig worden opgevat dat het de rechtstreekste verlening aan u bevat van het recht om de Muziek te Kopiëren en in het openbaar uit te voeren uitsluitend voor de hieronder beschreven doelen die zijn toegestaan. U hoeft geen kosten te betalen aan Getty Images of diens contentaanbieders, die anders zouden moeten worden betaald als gevolg van het Kopiëren of openbaar uitvoeren van de Muziek, zoals overwogen in deze Overeenkomst.

  Deze garanties hebben echter geen voorrang op enige: (1) kosten die aan u worden opgelegd (of aan een Uitzender van het Werk) krachtens de voorwaarden van een algemene licentie of andere schriftelijke overeenkomst tussen u (of een dergelijke Uitzender) en een organisatie voor uitvoerende, mechanische of andere rechten die royalty’s of vergelijkbare vergoedingen incasseert voor en uitreikt aan uitgevers, schrijvers en uitvoerders van muziek (een “Collectieve beheerorganisatie”); (2) kosten voor zover die voortkomen uit uw gebruik van andere muzikale content in combinatie met Muziek; of (3) kosten, heffingen of andere vergoedingen waarvan het incasseren, zoals bepaald door plaatselijke wetgeving, uitsluitend is gemachtigd aan een Collectieve beheerorganisatie, ongeacht het lidmaatschap of een contractueel mandaat van een van de schrijvers, componisten, uitvoerende artiesten of andere partijen die rechten uitoefenen op de Muziek.