Collectiespecifieke beperkingen

LAATST BIJGEWERKT: Augustus 2021

De volgende beperkingen zijn van toepassing wanneer u content licentieert uit de volgende collecties: Digital Globe, BBC Motion Gallery, TVNZ, NBC News Archives, NBA en Storyful.

Digital Globe. Digital Globe content mag in geen enkele interactieve kaartweergave worden opgenomen.

BBC Motion Gallery Video. (i) Neem contact op met uw lokale Getty Images-vertegenwoordiger voordat u een videoclip uit de BBC Motion Gallery-collecties gebruikt als: (a) u een sociaal-mediaplatform of een online video verzamelservice bent; (b) wanneer werk gecreëerd met gebruikmaking van BBC Motion Gallery content meer dan 25% of meer dan 15 minuten van het originele BBC-programma (of meer dan 10% series) bevat; of (c) indien een werk meer dan 20% BBC-clips (of meer dan 10% BBC Earth-clips) bevat. (ii) Indien voor het gebruik van een clip voorafgaande toestemming vereist is, is het gebruik gelicentieerd met uitsluiting van het copyright van derden (niet de BBC) en de clearance-kosten. Voor exploitatie van de gelicentieerde content stemt u ermee in alle vereiste clearances te verkrijgen en alle toepasselijke betalingen aan de betrokken derden te verrichten, indien vereist. Derden kunnen bijvoorbeeld acteurs, schrijvers, componisten, musici, producenten, regisseurs, artiesten, ontwerpers, fotografen en andere personen zijn die diensten hebben geleverd in verband met de gelicentieerde content; en alle overige copyrighthouders wier copyrightmateriaal is opgenomen in de gelicentieerde content.

TVNZ (offline content). Indien voor het gebruik van een clip voorafgaande toestemming vereist is, wordt het gelicentieerd met uitsluiting van het copyright van derden (niet TVNZ) en andere clearance-kosten. Voor exploitatie van de gelicentieerde content stemt u ermee in alle vereiste clearances te verkrijgen en alle toepasselijke betalingen aan dergelijke derden te verrichten, indien vereist. Derden kunnen bijvoorbeeld acteurs, schrijvers, componisten, musici, producenten, regisseurs, artiesten, ontwerpers, fotografen en andere personen zijn die diensten hebben geleverd in verband met de gelicentieerde content; en alle overige copyrighthouders wier copyrightmateriaal is opgenomen in de gelicentieerde content.

NBC News Archives. Neem contact op met uw lokale Getty Images-vertegenwoordiger voor gebruik van een videoclip afkomstig uit de NBC News Archives-collectie als: (i) werk dat is gecreëerd met behulp van NBC News Archives meer dan 15 minuten aan NBC News Archives-content bevat of voor meer dan 20% uit NBC News Archives-clips bestaat; (ii) de sublicentiehouder een social media-platform of een verzameldienst van online video’s is; of (iii) de sublicentiehouder ABC, CBS, CNN of Fox News is of een entiteit die rechtstreeks programma’s maakt voor een van deze nieuwszenders.

NBA-content. NBA-BEELDEN MOGEN NIET ZONDER VOORAFGAANDE GOEDKEURING WORDEN GELICENTIEERD. NEEM CONTACT OP MET HET LOKALE KANTOOR VAN GETTY IMAGES OM GOEDKEURING TE VERKRIJGEN.

Aanvullende licentievoorwaarden met betrekking tot NBA-beelden. De volgende aanvullende bepalingen zijn van toepassing op licentiehouders van content van de National Basketball Association ("NBA") of content die tijdens NBA-wedstrijden is gecreëerd. In het geval dat de voorwaarden van deze aanvullende bepalingen conflicteren of anderszins inconsistent zijn met de elders in de Getty Images content licentieovereenkomst uiteengezette voorwaarden, gelden de voorwaarden van deze aanvullende bepalingen.

Derde begunstigde. De licentiehouder gaat ermee akkoord dat (i) voor wat betreft licenties voor content van de NBA, NBA Entertainment, een divisie van NBA Properties, Inc. is aan te merken als derde begunstigde van deze Overeenkomst, (ii) voor wat betreft licenties voor content van de Women's National Basketball Association (“WNBA”), WNBA Enterprises LLC is aan te merken als derde begunstigde van deze Overeenkomst en (iii) voor wat betreft licenties voor content van de National Basketball Developmental League (“NDBL”; en samen met de NBA en de WNBA de “NBA-partijen”), NBDL Enterprises LLC is aan te merken als derde begunstigde van deze Overeenkomst.

Aanvullende beperkingen. Wat betreft content van de NBA, de WNBA of de NBDL of content dat tijdens NBA-wedstrijden is gecreëerd, is reproductie, opslag, archivering, herdistributie of enig ander gebruik van de content zonder afzonderlijke schriftelijke toestemming van NBA Entertainment niet toegestaan.

Redactionele Website Gebruikers. Een licentiehouder die een redactionele website gebruiker is van content van de NBA, de WNBA of de NBDL of van content dat op NBA-wedstrijden is gecreëerd, zal, tenzij anderszins is overeengekomen, dergelijk content niet langer dan dertig (30) dagen na de dag waarop de betreffende licentiehouder bevoegd wordt deze content voor het eerst te plaatsen, weergeven of anderszins gebruiken; het is de licentiehouder niet toegestaan dergelijke content langer dan dertig (30) dagen weer te geven of anderszins te gebruiken en de licentiehouder zal dergelijke content niet als onderdeel van een fotogalerij of voorstelling (slide show) gebruiken.

Reproducties. Content van de NBA, de WNBA en de NBDL of content dat op NBA-wedstrijden is gecreëerd, dient exact zoals dit door Getty Images (of de ontwerper) aan de licentiehouder is verstrekt, zonder wijzigingen of bijsnijdingen (cropping), te worden gereproduceerd, tenzij dergelijke wijzigingen schriftelijk door Getty Images zijn goedgekeurd.

Foto credits voor NBA-partijen. De volgende foto credit moet geplaatst worden naast het gebruik van NBA, WNBA of NBDL content of content dat op NBA-wedstrijden is gecreëerd, al naargelang: (i) voor alle NBA-content die door een NBA-partij aan Getty Images is geleverd, “(c) [Jaar] NBA Entertainment. Foto door [Naam fotograaf]/NBAE/Getty Images.”;(ii) voor alle content van de WNBA die door een NBA-partij aan Getty Images is geleverd,”(c) [Jaar] WNBA Enterprises. Foto door [Naam fotograaf]/WNBAE/Getty Images.”;(iii) voor alle content van de NBDL die door enige NBA-partij aan Getty Images is geleverd, “(c) [Jaar] NBDL Enterprises. Foto door [Naam fotograaf]/NBDLE/Getty Images.”;(iv) voor alle content van de NBA, de WNBA en de NBDL die door of namens Getty Images is gecreëerd,”(c) [Jaar] Getty Images. Foto door [Naam fotograaf]/Getty Images."

Intellectuele eigendom en handelsmerk. Deze Overeenkomst verleent de licentiehouder geen rechten met betrekking tot de naam, het portret of enige ander kenmerk van enig NBA-, WNBA- of NBDL-speler of enige andere persoon of entiteit die in de content is weergegeven. De licentiehouder erkent en gaat ermee akkoord dat hij/zij uitsluitend aansprakelijk is voor het verkrijgen van alle noodzakelijke licenties, releases of verklaringen van afstand waarmee de licentiehouder toestemming krijgt om de naam,de gelijkenis of enige andere kenmerken van dergelijke in de content weergegeven personen of entiteiten te gebruiken.

Intellectuele eigendom. De licentiehouder heeft, onderhevig aan de in deze Overeenkomst uiteengezette voorwaarden, het recht om de namen, symbolen, emblemen, ontwerpen, logo's, merken, uniformen en onderscheidingstekens van de NBA alsmede de daarbij aangesloten teams, de WNBA alsmede de daarbij aangesloten teams en de NBDL alsmede de daarbij aangesloten teams (gezamenlijk de "NBA-Merken") voor zover nodig te gebruiken; dit echter uitsluitend voor zover bepaalde NBA-merken in de content worden weergegeven en dan alleen als dit conform de goedgekeurde gebruiksspecificaties voor de betreffende content is toegestaan. De licentiehouder maakt geen gebruik van de NBA-merken voor enig ander doeleinde zonder een afzonderlijke schriftelijke licentieovereenkomst met de van toepassing zijnde NBA-partij of de aan die partij gelieerde ondernemingen. De licentiehouder erkent dat de NBA-partijen en/of de aan hen gelieerde ondernemingen exclusief gerechtigd zijn licenties te verlenen voor gebruik van de NBA-merken en dat geen gebruik van de NBA-merken mag worden gemaakt (inclusief in verband met de verkoop van een product of het verlenen van een dienst) zonder voorafgaande toestemming van de respectieve NBA-partij of de betreffende gelieerde ondernemingen. De licentiehouder onderkent de waarde van de NBA-merken en erkent dat de hieraan verbonden goodwill eigendom is van de van toepassing zijnde NBA-partij en/of diens gelieerde onderneming en dat de NBA-merken een secundaire betekenis voor het publiek hebben. De licentiehouder gaat ermee akkoord dat hij/zij de eigendomsrechten van enige NBA-partij en/of daaraan gelieerde ondernemingen betreffende de NBA-merken en de geldigheid van deze Overeenkomst niet zal aanvechten.

Storyful. Alleen VS en CANADA: geen licentie voor los digitaal/webgebruik. Kan worden gelicentieerd voor digitaal gebruik in combinatie met een bredere licentie die TV-uitzending omvat.  WERELDWIJD: Het publiceren van losse Storyful-clips op YouTube en Facebook voor eigen inkomsten is ten strengste verboden. Uitsluitend voor redactioneel gebruik. Neem voor commercieel gebruik contact op met uw lokale Getty Images-vertegenwoordiger.